ESPI 2/2020 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

2020-06-23 15:28

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposób podziału zysku Spółki za rok 2019, w wysokości 858.576,69 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 69/100), w której przewiduje się:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję;

2. przeznaczenie kwoty 642.995,89 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 89/100) na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy był wyznaczony na dzień 12 sierpnia 2020 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 20 sierpnia 2020 roku.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu