ESPI 3/2020 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019

24-06-2020 12:25

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r., Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2019, w wysokości 858.576,69 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 69/100), w której przewiduje się:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję;

2. przeznaczenie kwoty 642.995,89 zł (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 89/100) na kapitał zapasowy.