ESPI 5/2019 Porozumienie w sprawie rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy Rank Progress

2019-08-03 19:13

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2019 r. zostało zawarte przez Progress XXVIII sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, dalej: Spółka) porozumienie (Porozumienie) z grupą kapitałową Rank Progeress S.A. (Grupa RNK) regulujące rozliczenie przeterminowanych należności Grupy RNK wobec Spółki.

Porozumienie przewiduje, że całkowite zadłużenie Grupy RNK wobec Spółki na dzień 30 czerwca 2019 r. w kwocie 3.633.261 zł zostanie rozliczone następujący sposób:
1. Do dnia 31 sierpnia br. Grupa RNK spłaci kwotę 1.417.102 zł.
2. Progress XXVIII zwolni z długu Grupę RNK na kwotę 320.080 zł, co wpłynie jendorozowo na wynik jednostkowy Spółki oraz skonsolidowany wynik Grupy ABAK S.A. w 2019 r.
3. Od 1 stycznia 2020 r. Spółka wynajmie dodatkowe pomieszczenia biurowe od Grupy RNK na okres 24 miesięcy, z łącznym czynszem za ten okres w kwocie 322.080 zł, który to czynsz zostanie potrącony z należnościami od Grupy RNK.
4. Pozostała kwota należności tj. 1.571.999 zł zostanie spłacona przez Grupę RNK do dnia 31 grudnia 2019 r.
5. Po otrzymaniu kwoty o której mowa w pkt. 4 Spółka spłaci swoje zobowiązania wobec niektórych spółek z Grupy RNK z tytułu otrzymanych do dnia 30 czerwca 2019 r. zaliczek na poczet świadczonych usług księgowych w kwocie 1.571.999 zł.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu