EBI 7/2019 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

30-05-2019 12:19

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018, w wysokości 530.439,15 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 15/100), która przewiduje:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję;

2. przeznaczenie kwoty 314.858,35 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 35/100) na kapitał zapasowy.

Postawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarząd