EBI 6/2019 Uchwała Zarządu rekomendująca sposób podziału zysku za rok 2018

28-05-2019 14:48

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposób podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, w wysokości 530.439,15 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 15/100), w której przewiduje się:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję;

2. przeznaczenie kwoty 314.858,35 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 35/100) na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy był wyznaczony na dzień 22 lipca 2019 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 2 sierpnia 2019 roku.

Postawa prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu