ESPI 7/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.

29-06-2021 15:32

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

– Marzena Leonowicz: 150.000 głosów, tj. 150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na tym ZWZ i 5,57% w ogólnej liczbie głosów.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu