ESPI 6/2019 Przejęcie biura rachunkowego

2019-11-15 13:45

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 listopada 2019 r. podpisał umowę zakupu 100% to jest  2.468  udziałów Finesti Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od dwóch osób fizycznych. Cenę nabycia udziałów strony ustaliły na 870,4 tys. zł, z których 80% Emitent ureguluje 18 listopada 2019 r., a własność udziałów przejdzie na ABAK S.A. z chwilą uiszczenia pierwszej części ceny. Pozostała kwota zostanie zapłacona po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Cena zakupu udziałów zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta oraz kredytu w rachunku bieżącym.

Przejmowany podmiot prowadzi działalność w branży rachunkowej, zatrudnia 15 osób i obsługuje blisko 300 podmiotów. Emitent szacuje, że przejmowana spółka będzie osiągać przychody na poziomie 1,3 mln zł rocznie. Nowy podmiot zostanie docelowo zintegrowany z wrocławskim oddziałem ABAK S.A.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą przesłanki art. 7 ust. 1. MAR, ze względu na potencjalny istotny jej wpływ na rozwój grupy kapitałowej Emitenta.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu