ESPI 5/2021 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2020

28-05-2021 13:19

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu ESPI 4/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, w wysokości 451.992,95 zł, zakładającą:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł, co oznacza dywidendę w wysokości 0,08 zł na jedną akcję;

2. przeznaczenie kwoty 236.412,15 zł na kapitał zapasowy

Paweł Puterko – Prezes Zarządu