ESPI 4/2020 Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. zawarty został aneks nr 2 (Aneks) do porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 5/2019 z dnia 3 sierpnia 2019 r. (Porozumienie), zawartego pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Progress XXVIII Sp. z o.o. (Spółka) – a grupą kapitałową Rank Progress S.A. (Grupa RNK), regulującego rozliczenie przeterminowanych należności Grupy RNK wobec Spółki.

Zgodnie z Aneksem, zmianie uległ termin spłaty należności z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. Aneks zawarto z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie uległy zmianie.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu