ESPI 4/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ ABAK S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

2019-06-26 16:09

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

– PROFESCAPITAL, 1.800.000 głosów, tj. 1.800.000 akcji, co stanowiło 83,92 % głosów na tym ZWZ i 66,80 % w ogólnej liczbie głosów.

– Ewa Stolarczyk, 195.000 głosów, tj. 195.000 akcji, co stanowiło 9,09 % głosów na tym ZWZ i 7,24 % w ogólnej liczbie głosów.

– Marzena Leonowicz, 150.000 głosów, tj. 150.000 akcji, co stanowiło 6,99 % głosów na tym ZWZ i 5,57 % w ogólnej liczbie głosów.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu