ESPI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-30 15:01

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ABAK S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki: