ESPI 1/2020 Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2019 r.

14-01-2020 12:41

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. zawarty został aneks nr 1 (Aneks) do porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 5/2019 z dnia 3 sierpnia 2019 r. (Porozumienie), zawartego pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Progress XXVIII sp. z o.o. (Spółka) – a grupą kapitałową Rank Progress S.A. (Grupa RNK), regulującego rozliczenie przeterminowanych należności Grupy RNK wobec Spółki.

Zgodnie z Aneksem, zmianie uległ wskazany termin spłaty należności z dnia 31 grudnia 2019 r. na dzień 30 czerwca 2020 r. Aneks zawarto z mocą obowiązującą od dnia 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie uległy zmianie.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu