ESPI 1/2018 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABAK S.A.

30-05-2018 14:06

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Abak S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Paweł Puterko, Prezes Zarządu