EBI 9/2018 Informacja o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABAK SA wraz z projektem uchwał

05-06-2018 13:02

Zarząd Abak S.A. (‚Spółka’) informuje, iż otrzymał w dniu 5 czerwca 2018 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego ABAK S.A. żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. następującego punktu:


1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.

Spółka działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na zmianie dotychczasowego punktu 14 porządku obrad (który omyłkowo stanowił powielenie punktu 11) i dodanie w tym punkcie porządku obrad punktu o następującej treści:

14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.
15. Wolne głosy i wnioski.
Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obejmujące skorygowaną w związku ze zmianą porządku obrad uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu