EBI 7/2018 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za roku 2017

2018-05-30 13:10

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2018 z dnia 30 maja 2018 r., Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017 w wysokości 383.404,66 zł, w której przewiduje się:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 188.633,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy), co oznacza wysokość dywidendy 0,07 zł na jedną akcję (słownie: siedem groszy)

2. przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu