EBI 6/2021 Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

29-06-2021 15:00

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, zakładającą wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy ustalono na 22 lipca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2021 r.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały, liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 2.694.760 sztuk.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu