EBI 6/2018 Uchwała Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok 2017

2018-05-30 13:05

Zarząd ABAK S.A. (‚Spółka’) informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki sposób podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 225.695,20 zł, w której przewiduje się:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 188.633,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote dwadzieścia groszy), co oznacza wysokość dywidendy 0,07 zł na jedną akcję (słownie: siedem groszy)

2. przeznaczenie pozostałej kwoty na kapitał zapasowy.
Ponadto Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy był wyznaczony na dzień 20 lipca 2018 roku, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 3 sierpnia 2018 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu