EBI 5/2021 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

28-05-2021 14:15

Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie – > Walne Zgromadzenia.

Postawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu

Załączniki: