EBI 3/2018 Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2018-04-18 12:58

Zarząd Abak S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 r. Spółka podpisała z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (biegły rewident) umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Abak za rok obrotowy 2017 i 2018.

Wyboru biegłego rewidenta, działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała Rada Nadzorcza.

B-think Audit Sp. z o.o. (adres: św. Michała 43, 61-119 Poznań) wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 4063.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Paweł Puterko, Prezes Zarządu