EBI 10/2020 Uchwała ZWZ w sprawie wypłaty dywidendy

2020-07-28 15:59

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2019 r. w kwocie 215.580,80 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy), tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję.


Dzień dywidendy ustalono na 12 sierpnia 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2020 r.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały, liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 2.694.760 sztuk.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu