EBI 10/2019 Uchwała ZWZ Abak S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

2018-06-29 16:31

Zarząd Abak S.A. („Spółka”) informuje, iż 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 188.633,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i dwadzieścia groszy), tj. 0,07 zł na akcję.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na dzień 20 lipca 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały, liczba akcji Abak S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 2.694.760 sztuk.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko, Prezes Zarządu