Zwolnienie sprzedaży wysyłkowej (internetowej) z obowiązku ewidencji obrotu przy użyciu kas rejestrujących

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, po spełnieniu pewnych warunków mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Do końca 2021 r. regulacje dotyczące tego typu preferencji określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2519).

Obok zwolnienia podmiotowego, przysługującego podatnikom osiągającym niskie obroty ze sprzedaży (poniżej 20 000 PLN w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym), jednym z najczęściej stosowanych zwolnień z kas rejestrujących jest zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej. Przysługuje ono na mocy § 2 rozporządzenia, a szczegółowe warunki jego zastosowania zostały określone w poz. 36 załącznika do tego aktu prawnego.

Warunki zwolnienia z kas rejestrujących dla sprzedaży wysyłkowej

Zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej jest dostawa towaru w systemie wysyłkowym – pocztą lub przesyłkami kurierskimi, jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub rachunek w SKOK, której jest członkiem). Ponadto z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana – muszą one zawierać dane nabywcy, w tym jego adres.

Aby zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej mogło znaleźć zastosowanie, wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie. W dobie obecnej wciąż pojawiają się jednak nowe rozwiązania, takie jak np. szybkie płatności elektroniczne czy płatności online kartami debetowymi. Powstaje pytanie, czy otrzymanie płatności w taki sposób uprawnia ich do zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej.

Na pytanie podatnika dotyczące systemów płatności elektronicznych typu PayU, PayPal itp., odpowiedzi udzielił m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej nr IBPP3/4512-494/15/JP. Podkreślono w niej, iż zapłata dokonana za pośrednictwem systemu szybkiej płatności nie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej. Zapłata za zamówienia odbywa się poprzez płatności elektroniczne typu PayU etc. oraz na konto bankowe. Pobrania kurierem są wpłacane zbiorczo na konto bankowe przez firmy kurierskie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej Wnioskodawca otrzymuje rozpiskę, czego dotyczy wpłata, jakich numerów i adresów. Z ewidencji oraz dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana. Należy podkreślić, iż każda taka sprzedaż pozostawia po sobie ślad w postaci wpływu na konto powiązanego z wcześniejszą sprzedażą. Nie ma więc żadnych przeciwwskazań do zastosowania zwolnienia z kasy.

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej a zbiorcza płatność

Wspomniana interpretacja odnosi się także do sytuacji, w których nabywcy płacą kurierowi należność za pobraniem, a firma kurierska dokonuje na konto podatnika zbiorczego przelewu. Jeśli sprzedawca oprócz przelewu otrzymuje także specyfikację poszczególnych wpłat – z informacjami, jakich numerów i adresów dotyczy dana wpłata, warunki zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej zostają spełnione. Oczywiście konieczne jest, aby z ewidencji również wynikało, jakich konkretnych czynności dotyczyła zapłata i na czyją rzecz została dokonana.

Zwolnienie z kas a płatność kartą

O ile w przypadku szybkich płatności elektronicznych dyrektorzy izb skarbowych są zgodni co do prawidłowości zastosowania zwolnienia z kasy, o tyle w przypadku płatności kartami płatniczymi czy debetowymi organy podatkowe nie są już tak przychylne. Zapłata taka traktowana jest bowiem na równi z płatnością gotówką, a co za tym idzie nie spełnia warunku do zastosowania zwolnienia z kasy dla sprzedaży wysyłkowej.

Stanowisko takie zajęli m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10.07.2015 r. nr IPPP2/4512-321/15-5/RR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach z dnia 08.05.2015 r. nr ILPP2/4512-1-103/15-2/JK, czy z dnia 13.06.2014 r. nr ILPP2/443-294/14-2/SJ.

Zwolnienie z kas dla sprzedaży wysyłkowej a odbiór osobisty towaru

Zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej nie można zastosować, jeśli nabywca odbiera towar w punkcie sprzedaży bezpośredniej – niezależnie od sposobu dokonania zapłaty. Nie zostaje bowiem spełniony warunek dokonania dostawy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

Wyłączenia ze zwolnień z kas fiskalnych dla sprzedaży wysyłkowej

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla sprzedaży wysyłkowej nie ma zastosowania w odniesieniu do towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, które w każdym przypadku podlegają ewidencjonowaniu na kasie rejestrującej bez możliwości zastosowania zwolnienia. W katalogu tym znalazła się m. in. dostawa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, sprzętu radiowego, telewizyjnego, telekomunikacyjnego i fotograficznego, dostawa zapisanych i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych, wyrobów tytoniowych , napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, czy dostawa perfum i wód toaletowych.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.