Założenia programu Polski Ład w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

15 maja 2021 r. na specjalnej konwencji zostały zaprezentowane ogólne założenia programu „Polski Ład”.

Istotną częścią programu mają być zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, które z pewnością będą miały istotny wpływ na sytuację ekonomiczną zarówno  osób  zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, jak również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Poniżej prezentujemy kluczowe założenia reformy podatkowej w obszarze obciążeń podatkowych i składkowych osób fizycznych w wersji przedstawionej w maju 2021 r. Proponowane zmiany mają być  ustalane i uchwalane w 2021 r. i co do zasady ich planowane wejście w życie to początek 2022 r. Nie zostały jeszcze opublikowane projekty ustaw z konkretnymi, szczegółowymi rozwiązaniami.

1. Składki zdrowotne w  działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa jednoosobowe, wspólnicy spółek cywilnych i osobowych, jednoosobowi wspólnicy spółek z o.o.) w wysokości uzależnionej od osiągniętego dochodu

 • utrzymanie stawki składki zdrowotnej, w wysokości  9% podstawy wymiaru,
 • likwidacja możliwości opłacania zryczałtowanej składki zdrowotnej od minimalnej podstawy wymiaru ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (w 2021 r. składka wynosi 381,81 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości przychodu lub dochodu przedsiębiorcy),
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne ma być ustalana proporcjonalnie do osiągniętego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne,
 • nie ma informacji czy planowane zmiany będą dotyczyć wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (w tym samozatrudnionych i wspólników spółek cywilnych), czy również np. wspólników spółek komandytowych, jawnych, partnerskich, wspólników jednoosobowych sp. z o.o.,
 • brak informacji o sposobie ustalania wysokości podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym od przychodów lub płacących kartę podatkową.

2. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowi dodatkowe obciążenie

 • likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej odpodatku dochodowego (obecnie możliwe jest odliczenie do 7,75% podstawy wymiaru składki),
 • realne podwyższenie łącznych zobowiązań fiskalnych osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych oraz przedsiębiorców o wysokość składki zdrowotnej nie podlegającej odliczeniu od podatku dochodowego,
 • w przypadku przedsiębiorców rozliczających dochody z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym obciążenie podatkowe może wzrosnąć do 28%.

3. Podniesienie pierwszego progu skali podatkowej

Planowane jest podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł, z jednoczesnym utrzymaniem aktualnie obowiązujących stawek podatku dla skali podatkowej, tj. 17% (dla dochodów do 120 tys. zł) i 32% (dla dochodów ponad 120 tys. zł).

4. Kwota wolna od podatku PIT w przypadku dochodów opodatkowanych skalą podatkową (nie dotyczy podatku liniowego 19%)

 • kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł. w skali roku,
 • program podatkowy Polskiego Ładu premiuje osoby o najniższych dochodach. kwotą wolną od podatku, która zgodnie z zapowiedzią wyniesie 2,5 tys. miesięcznie,
 • rozliczenie kwoty wolnej ma nastąpić w zeznaniu rocznym.

5. Umowy zlecenia a obowiązek składek na ubezpieczenia społeczne

 • zapowiedziano pełne oskładkowanie umów zlecenia, a w dalszej perspektywie wprowadzenie jednego kontraktu na pracę,
 • nie ma informacji na jakich zasadach do umów zlecenia będą stosowane przepisy o zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych,
 • założenia programu w wersji z maja 2021 nie wprowadzają oskładkowania umów o dzieło.

6. Ulga podatkowa na powrót do Polski z emigracji

 • planowana ulga w PIT na powrót z emigracji w kwocie 50 tys. zł, która ma pomniejszać podstawę opodatkowania osób powracających,
 • możliwość zastosowania ulgi w rozliczeniach za 2022 r. i 2023 r.

7. Ryczałt dla przychodów/dochodów zagranicznych przy zmianie rezydencji podatkowej

 • rozwiązanie dedykowane dla nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść rezydencję podatkową do Polski,
 • nie ma informacji czy ryczałt będzie wyliczany od przychodów czy też od dochodów, do jakich źródeł przychodów/dochodów będzie miał zastosowanie oraz jakie stawki podatki będą obowiązywały.

8. Dieta/ryczałt w związku z wykonywaniem pracy zdalnej

 • zapowiedziano wprowadzenie przepisów umożliwiających świadczenie pracy z dowolnego miejsca, z wykorzystaniem sprzętu zapewnionego przez pracodawcę,
 • planowana formuła diety lub ryczałtu na pracę zdalną – nie ma konkretnych rozwiązań w jakiej wysokości i na jakich zasadach świadczenia te będą przysługiwały pracownikom oraz czy będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Ewa Stolarczyk, ABAK S.A.