Wiążąca Informacja Stawkowa – ułatwia stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT i zapewnia ochronę

Wiążąca Informacja Stawkowa pozwala na ustalenie właściwej stawki podatku VAT albo ustalenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która ułatwia podatnikom podatku od towarów i usług stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku VAT i zapewnia im w tym zakresie odpowiednią ochronę.

Podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS już od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS dotyczy stanu prawnego, obowiązującego dopiero od 1 lipca 2020 r. Od tego dnia bowiem są stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

  • Nomenklatury scalonej (CN),
  • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) 

oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku.

Ochrona wynikająca z WIS wydanych w okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 31 czerwca 2020 r., jest skuteczna dopiero w stosunku do czynności (dostawy towarów i świadczenia usług) dokonanych od 1 lipca 2020 r.

W okresie przejściowym, tj. od 1 listopada 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., w zakresie stawek VAT można było – co do zasady – wystąpić o indywidualną interpretację prawa podatkowego, wydawaną zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Od 1 lipca 2020 r. w zakresie objętym WIS  (klasyfikacje statystyczne i stawki VAT) nie będą wydawane interpretacje indywidualne.

Od 1 listopada 2019 r. można było wystąpić o wydanie WIS dotyczącej stanu prawnego, który zacznie obowiązywać od tego samego dnia (tj. 1 listopada 2019 r.), jednak wyłącznie w odniesieniu do towarów albo usług, wskazanych w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r., tj.:

  • wydawnictw książkowych (książki, broszury, nuty, mapy) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-booki),
  • wydawnictw prasowych (gazety, dzienniki, czasopisma) – we wszystkich postaciach, tj. drukowanych, na nośnikach fizycznych (dyski, taśmy itd.) i w formie elektronicznej (tzw. e-prasa).

WIS to decyzja administracyjna, która zawiera opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, a także ich klasyfikację i właściwą stawkę VAT.

WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana (który złożył wniosek), ale również wobec innych podatników w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem.

Na podstawie WIS zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej (odnośnik) z ochrony będą mogli również korzystać inni podatnicy. W tym przypadku ochrona ta będzie mieć taki sam charakter, jak wynikająca z interpretacji indywidualnych.

Naczelnik urzędu skarbowego prowadzący postępowanie podatkowe wobec podatnika nie może w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS stwierdzić, że postępując zgodnie z decyzją WIS podatnik zaniżył, albo zawyżył wysokość zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, gdyby okazało się, że zaniżył zobowiązanie podatkowe. Nie zostanie mu także wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja w VAT, ani nie otrzyma kary przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym.

Nie trzeba występować o wydanie WIS, aby uzyskać ochronę prawną. Jeśli podatnik zastosuje się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z działalnością podatnika, to również będzie korzystać z takiej ochrony prawnej.

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

  • opis towaru albo usługi którego dotyczy,
  • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji – Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
  • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Składając wniosek można dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, które umożliwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Jest to katalog otwarty, podatnik ma prawo przedstawienia także innych dowodów, które przyczynią się w jego ocenie do dokonania właściwej klasyfikacji.

Wniosek o wydanie WIS może dotyczyć tylko:

  • wydania decyzji w sprawie klasyfikacji,
  • określenia stawki dla towaru albo usługi albo dla świadczenia złożonego.

Jeśli wniosek będzie dotyczył innych kwestii, które mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego (indywidualnej lub ogólnej), podatnik nie otrzyma decyzji WIS, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.