Uproszczenie dla importerów – rozliczanie podatku od towarów i usług od importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej VAT

Z dniem 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany w zakresie art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, polegające na znaczącym rozszerzeniu grupy podatników uprawnionych do rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej. Więcej podatników może obecnie rozliczać VAT z tytułu importu towarów poprzez wykazanie jednocześnie podatku należnego i naliczonego w deklaracji podatkowej składanej do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania importu, zamiast wpłacać podatek VAT od importu towarów w terminie 10 dni od otrzymania dokumentu PZC, co pozytywnie wpłynie na płynność finansową wielu podmiotów, będących importerami.

Do końca czerwca 2020 r. zasadą było, że podatek należny od importu towaru był rozliczany w zgłoszeniu celnym, i wpłacany na konto urzędu celno-skarbowego w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia podatnika przez organ celny o wysokości należności podatkowych. VAT należny od importu towaru (rozliczanego według zasady ogólnej) nie był wykazywany w deklaracji VAT, a kwota podatku zapłacona do urzędu celnego przez podatnika była ujmowana w deklaracji VAT tylko jako podatek naliczony. Podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał dokument celny lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Możliwość rozliczania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej na podstawie art. 33a ustawy o VAT dotyczyła wyłącznie podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 unijnego kodeksu celnego i podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO.

Od 1 lipca 2020 r. z możliwości rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej mogą skorzystać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej może być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi, jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach.

Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT są jednak wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT.

Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej są obowiązani składać miesięczne deklaracje podatkowe. Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych dotyczy importu towarów rozliczanego na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT, dokonanego po dniu 30 czerwca 2020 r.

Podatnicy VAT rozliczający podatek należny od importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy VAT są obowiązani do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

  • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

Od 1 lipca 2020 r. podatnik przedstawia powyższe dokumenty naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, zaświadczenia/oświadczenia należy przedstawić Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu celno-skarbowego we Wrocławiu.

Ponadto zniesiony jest obowiązek informowania naczelnika urzędu celno-skarbowego i naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu lub o rezygnacji z korzystania z rozliczania importu zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Podatnicy rozliczający podatek VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. mają obowiązek przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie czterech miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu.

Obowiązek ten został zniesiony z dniem 1 października 2020 r., tj. po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.) wprowadzających nowy plik JPK_VAT z deklaracją.

Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT i nie rozliczył tego podatku na tych zasadach, traci prawo do rozliczenia podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej tylko w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, która nie została rozliczona w deklaracji podatkowej i jest zobowiązany do zapłaty tej kwoty podatku wraz z odsetkami do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.