Sprzedaż wysyłkowa – oznaczenie transakcyjne SW w nowym pliku JPK VAT

Jednym z nowych obowiązków podatników VAT w związku z wejściem w życie 1 października 2020r. nowego pliku JPK_VAT z deklaracją jest oznaczanie w części ewidencyjnej faktur sprzedaży dotyczących sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju kodem transakcyjnym SW.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest rodzajem transakcji wewnątrzwspólnotowej. Nie należy mylić sprzedaży wysyłkowej z WDT – wewnątrzwspólnotową dostawą towarów. Zarówno sprzedaż wysyłkowa jak wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dotyczą sprzedaży towarów do innych krajów Unii Europejskiej. Zasadnicza różnica polega na tym, że WDT dotyczy obrotu towarowego pomiędzy przedsiębiorcami, a więc osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (B2B), a sprzedaż wysyłkowa odnosi się najczęściej do konsumentów, a więc osób nieprowadzących działalności gospodarczej (B2C) lub firm niezarejestrowanych do podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z ustawową definicją (art. 2 pkt 23 ustawy o VAT) sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju to dostawa towarów, które są:

  1. wysyłane lub transportowane przez podatnika podatku od towarów i usług, lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru,
  2. dostarczane podatnikowi podatku od wartości dodanej lub osobie prawnej niebędącej podatnikiem od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo innemu podmiotowi, który nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej, czyli np. osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Sprzedaż wysyłkowa ma miejsce wtedy kiedy to dostawca towarów odpowiada za transport (towary mają być wysyłane lub transportowane przez podatnika lub na jego rzecz), czyli nie jest sprzedażą wysyłkową sytuacja  kiedy nabywca zagraniczny sam przyjeżdża po towar i go odbiera od dostawcy.

Przepisy dot. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie mają zastosowania do:

  • nowych środków transportu;
  • towarów, które są instalowane lub montowane z próbnym uruchomieniem, lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz;
  • towarów opodatkowanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5 (marża);
  •  wyrobów akcyzowych (dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia).

Sposób i miejsce opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Pod względem przepisów podatkowych, system sprzedaży wysyłkowej ustala miejsce opodatkowania danej transakcji w zależności od progu obrotu uzyskanego ze sprzedaży.

Na podstawie art.23 ust.1 ustawy VAT sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju powinna zostać co do zasady opodatkowana na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów zgodnie z zasadą opodatkowania w miejscu konsumpcji. Przepisy podatkowe przewidują jednak wyjątek od tej zasady w sytuacji prowadzenia sprzedaży wysyłkowej na niewielką skalę.

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w Polsce, jednak tylko do pewnego limitu, który określany jest odrębnie przez każde państwo członkowskie – zgodnie z dyrektywą 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku może on wynosić od 35 tys. do 100 tys. euro (limity sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostępne są tutaj).

Firma do celów ustalenia miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju powinna uwzględniać łączną wartość rocznego obrotu netto ze sprzedaży (pomniejszonego o kwotę podatku) na rzecz osób prywatnych i firm niezarejestrowanych do VAT w obrębie jednego kraju członkowskiego w walucie Euro podczas poprzedniego lub bieżącego roku.

Każda sprzedaż wysyłkowa powinna być udokumentowana fakturą wystawioną z krajową stawką podatku VAT, pomimo że transakcja ma miejsce przeważnie z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie ma obowiązku rejestracji takiej operacji na kasie fiskalnej. W sytuacji opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w Polsce (do momentu przekroczenia limitu dla danego państwa członkowskiego) w nowym pliku JPK_VAT faktury dotyczące sprzedaży wysyłkowej krajową stawką VAT powinny być oznaczane kodem transakcyjnym SW. Dokonując sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju opodatkowanej w Polsce podatnik nie musi rejestrować się do VAT-UE, nie ma również obowiązku składania informacji podsumowującej VAT-UE.

Podatnik może również dobrowolnie dokonać wyboru opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podatkiem od wartości dodanej w państwie przeznaczenia dla dostarczanego towaru, nawet jeśli sprzedaż wysyłkowa nie przekracza ustanowionego przez dane państwo członkowskie limitu obrotu. W przypadku przekroczenia limitu bądź decyzji o dobrowolnym opodatkowaniu sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, konieczne jest jednak spełnienie szeregu wymogów formalnych, w tym: zawiadomieniu krajowego fiskusa o zamiarze opodatkowania takiej sprzedaży w innym państwie członkowskim, rejestracja do podatku od wartości dodanej w tym kraju.

Przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej

Aby właściwie ocenić moment, w którym może dojść do przekroczenia limitów sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podatnik powinien prowadzić odrębne ewidencje dla dostaw do poszczególnych krajów UE w których ujmuje te dostawy narastająco. Gdy dojdzie do przekroczenia limitu sprzedaży wysyłkowej należy

  1. dokonać rejestracji na potrzeby podatku od towarów i usług w państwie UE, do którego wysyłane są towary.
  2. Rozliczać od tego momentu wszystkie transakcje rozliczać według przepisów obowiązujących w państwie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów
  3. wystawiać faktury i sporządzać deklaracje rozliczeniowe zgodnie z obowiązującymi tam przepisami.

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej transakcje, które są przeprowadzane po tym fakcie opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia są nadal ujmowane w nowym pliku JPK_VAT z oznaczeniem transakcyjnym SW w poz. K11 części ewidencyjnej i w poz. P11 części deklaracyjnej.

Aby uznać, że sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju została opodatkowana w innym państwie członkowskim a nie w Polsce, konieczne jest gromadzenie odpowiednich dokumentów potwierdzających wywóz towarów. poza granice RP. Oznacza to, że przedsiębiorca, który opodatkuje VAT sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju w innym państwie członkowskim, jest zobligowany do gromadzenia stosownej dokumentacji, która ma być gwarancją, że niniejsza sprzedaż będzie faktycznie opodatkowana w państwie przeznaczenia.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.