Pakiet SLIM VAT 2 od 1 października 2021 r.

6 września 2021 r. w Dz.U. poz. 1626 został opublikowany pakiet zmian SLIM VAT 2, wprowadzający kolejne zmiany w zakresie uproszczenia rozliczania podatku od towarów i usług oraz rozwiązania o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym istniejące konstrukcje w podatku VAT.

Większość zmian wprowadzanych przez ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (tzw. SLIM VAT 2) weszła w życie 1 października 2021 r.

Poniżej przedstawiamy niektóre z rozwiązań SLIM VAT 2.

1. Możliwość wykazania po terminie w JPK_V7 VAT należnego od importu

Umożliwiono podatnikowi rozliczającemu VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w JPK_V7 dokonanie korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości w całości lub w części tego podatku. Wcześniej podatnicy nie mieli w ogóle możliwości takiej korekty i w rezultacie tracili prawo do rozliczania VAT od importu bezpośrednio w JPK_V7. Musieli wtedy rozliczyć VAT od importu na zasadach ogólnych, czyli wpłacając należny VAT wraz z odsetkami bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Od 7 września 2021 r. podatnik może złożyć stosowną korektę deklaracji w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym miał rozliczyć podatek z tytułu importu towarów. Po tym terminie traci prawo do rozliczenia VAT od importu w deklaracji.

2. Możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości w akcie notarialnym

Z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wynika, że ze zwolnienia z VAT korzystają m. in. dostawy budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przepisy przewidują jednak możliwość rezygnacji z tego zwolnienia i wybór opodatkowania dostawy. Jednym z warunków osiągnięcia takiego skutku jest złożenie stosownego oświadczenia właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości.

Od 1 października  2021 r. została wprowadzona dla dokonującego dostawy i nabywcy budynku, budowli lub ich części możliwość złożenia zgodnego oświadczenia o wyborze opodatkowania dostawy tych obiektów zgodnie z:

  • dotychczasowym rozwiązaniem, tj. przed dniem dokonania dostawy tych obiektów – właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, albo
  • w akcie notarialnym, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów.

Oznacza to, że strony dostawy budynku, budowli lub ich części mogą dokonać wyboru i albo złożyć właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego ds. VAT zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy tych obiektów – najpóźniej na dzień przed dokonaniem dostawy tej nieruchomości, albo złożyć to oświadczenie w akcie notarialnym.

3. Korekta nieodliczonego VAT naliczonego

Podatnik może odliczyć VAT naliczony w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, kiedy otrzymał fakturę lub dokument celny. Gdy rozlicza się za okresy miesięczne, ma dodatkowo 3 miesiące, a jeśli kwartalnie – to 2 kwartały (od 1 stycznia 2021 r. SLIM VAT 1).

Jeśli tego nie dokonał w tych terminach, to do końca września 2021 r. na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy o VAT mógł obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. To oznaczało, że nie mógł dokonać rozliczenia w dowolnym, jednym z 4 miesięcy czy jednym z 3 kwartałów. Musiał się cofnąć do miesiąca (kwartału), kiedy powstało prawo do odliczenia VAT.

Od 1 października 2021 r. terminy odliczeń VAT nie ulegną zmianie. Jednak gdy podatnik nie odliczy VAT w terminie, będzie mógł to zrobić w jednym z dowolnych 4 miesięcy lub 3 kwartałów. Podatnik ma wybór, za jaki okres dokonać korekty. Ze zmienionego art. 86 ust. 13 ustawy o VAT wynika, że jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w obowiązujących go terminach, może odliczyć VAT:

  1. za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
  2. za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie – za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego

– nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

4. Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 oraz jego aktualizacji

Od 1 października 2021 r. termin na złożenie VAT-26 został wydłużony. Zgłoszenie można złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7.

Wydłużono także termin na złożenie aktualizacji VAT-26. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.

Ewa Stolarczyk, ABAK S.A.