Od 1 stycznia 2021 r. korzystne zmiany dla podatników zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123) od 1 stycznia 2021 r. zwiększa się grupa podatników mogących stosować opodatkowanie w formie ryczałtu.

1) Definicja wolnych zawodów

Ustawodawca modyfikuje definicję wolnych zawodów, poszerzając katalog zawodów uprawnionych do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do końca 2020 r. zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku od o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wolny zawód to pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 w ust. 1 pkt 11 ustawy, przez użytą w ustawie definicję „wolnego zawodu” rozszerzono od 1 stycznia 2021 r. o psychologów, fizjoterapeutów,  adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Zrezygnowano z ograniczenia, że ryczałt mogą płacić tylko podatnicy wykonujący wolny zawód, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r. wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów, wykluczało kwalifikacje tej działalności jako wolny zawód.

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległa również stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników wykonujących wolne zawody. Przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów są opodatkowane według stawki 17%, zamiast dotychczasowej 20%.

2) Limit przychodów dla ryczałtu od 2021 r.

Od 2021 r. podatnicy mogą  opłacać w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1 ustawy o ryczałcie, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

– uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (wcześniej 250 000 euro) lub

– uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro (wcześniej 250 000 euro).

3) Limit uprawniający do kwartalnych wpłat ryczałtu

Począwszy od 2021 r. kwartalnie będą mogli rozliczać się podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro (wcześniej 25 000 euro).

4) Stawka ryczałtu 15%

Przychody, które do tej pory były objęte stawką 17% mają podlegać opodatkowaniu niższą stawką w wysokości 15%. Do tej kategorii zostały również zakwalifikowane przychody z działalności wyłączonej z opodatkowania ryczałtem do końca 2020 r. na podstawie załącznika numer 2 do ustawy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia m.in. usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, finansowych i ubezpieczeniowych, architektonicznych i inżynierskich innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów, reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej, usług przetwarzania danych i usług informatycznych.

Pobierz: Wykaz usług opodatkowanych stawką 15%

5) Stawka ryczałtu 10%

Dotyczy przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKWiU 68.10.1). Świadczenie tych usług, dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem.

6) Stawka 8,5% i 12,5% dla przychodów związanych z najmem

Według dwóch stawek, tj. 8,5% do kwoty przychodów 100 000 zł oraz 12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł, opodatkowane będą w większości przypadków przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem osiągane zarówno w ramach działalności gospodarczej jak również najmu poza działalnością gospodarczą, a także najem krótkoterminowy.

Pobierz: Wykaz usług opodatkowanych stawką 8,5% i 12,5%

7) Opodatkowanie według stawki 8,5% ryczałtu

Według stawki 8,5% opodatkowane będą te same przychody, co dotychczas. Dodatkowo, do tej grupy przychodów włączone zostały wszystkie przychody ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz wszystkie przychody związane z działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91).

Ponadto utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą według stawki 8,5% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

8) Stawki 5,5%, 3% i 2% ryczałtu

W pozostałym zakresie regulacje dotyczące przychodów, które dotychczas opodatkowane były według stawki 5,5%, 3% lub 2% pozostają bez zmian.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.