Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) w nowym pliku JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 15 października 2019 r. w sprawie zakresu danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży oraz w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988), dotyczącego nowych plików JPK_V7, przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT w części ewidencyjnej tych plików mają obowiązek stosowania dodatkowego oznaczenia MPP (mechanizm podzielonej płatności) dla określonych transakcji sprzedaży i zakupu. Jest to symbol literowy stosowany w nowym pliku JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich faktur sprzedaży i faktur zakupu dokumentujących transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Warunki stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności:

Na podstawie art. 108a ust.1a ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności występuje przy łącznym spełnieniu następujących warunków:

  • podatnik VAT (czynny lub zwolniony przedmiotowo lub podmiotowo) otrzymał fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT albo przekazuje całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi;
  • otrzymana faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (w całości lub w części) albo nabycia tych towarów czy usług dotyczy kwota płacona przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi;
  • kwota należności ogółem na tej fakturze przekracza kwotę 15 000 zł brutto albo kwotę tę przekracza całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi dokumentowana fakturą zaliczkową.

Obowiązki sprzedawcy i nabywcy w przypadku transakcji objętej obowiązkowym MPP (towary i usługi z Załącznik nr 15 + kwota faktury powyżej 15 000 zł brutto):

1) Po stronie sprzedawcy – obowiązek oznaczenia faktury wyrazami: „mechanizm podzielonej płatności” oraz wymóg przyjęcia płatności od nabywcy z zastosowaniem tego mechanizmu,

Wielu dostawców i usługodawców ze względów bezpieczeństwa podatkowego decyduje się na oznaczanie wszystkich faktur sprzedaży adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. Możliwość przyjęcia takiego uproszczenia znajduje uzasadnienie w objaśnieniach podatkowych Ministerstwa Finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie MPP.

2) Po stronie nabywcy – obowiązek dokonania zapłaty należności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności.

Nabywcy często decydują się na dokonywanie płatności z użyciem mechanizmu podzielonej płatności za wszystkie faktury. A więc także za te, w odniesieniu do których obowiązek zastosowania ww. mechanizmu nie występuje na zasadzie dobrowolnego MPP.

Oznaczenie MPP dla faktur sprzedaży i faktur zakupu w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT z deklaracją nie dotyczy:

  1. transakcji w przypadku których sprzedawca dobrowolnie umieścił na fakturze sprzedaży  adnotację  „mechanizm podzielonej płatności” mimo braku takiego obowiązku
  2. transakcji dla których nabywca zastosował dobrowolnie mechanizm podzielonej płatności i dokonał zapłaty komunikatem MPP mimo braku takiego obowiązku.

Automatyczne oznaczanie przez sprzedawcę faktur adnotacją: „mechanizm podzielonej płatności”, albo dokonywanie płatności przez nabywcę za wszystkie faktury z użyciem MPP nie mają zatem wpływu na stosowanie oznaczenia MPP w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_V7 do faktur sprzedaży i faktur zakupu.

Nowy JPK_V7 od 1 października 2020 r. wymaga od podatników podatku od towarów i usług oznaczania symbolem „MPP” tylko tych transakcji sprzedaży i zakupu, wobec których zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest obligatoryjne niezależnie od adnotacji na fakturze i sposobu zapłaty za fakturę.

Za błędne oznaczenie transakcji (w przypadku niezłożenia stosownej korekty w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wystosowanego w tym zakresie przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego) może być nałożona w formie decyzji kara pieniężna w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.