Objaśnienia podatkowe MF dotyczące faktur uproszczonych

W dniu 16 października 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe  dotyczące:

  • zasad uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP do wartości 450 zł (100 euro) za faktury uproszczone,
  • zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja).

Objaśnienia zostały wydane na podstawie art. 14a par. 1 ordynacji podatkowej, więc mają taką moc jak interpretacja podatkowa ‒ zastosowanie się do nich przez podatnika daje mu ochronę. Wprawdzie podatnik nie musi się do nich zastosować, ale należy przyjąć, że będą je stosować organy podatkowe, więc jeśli podatnik się nie zastosuje, to naraża się na spór z organami.

I. Paragony o wartości nieprzekraczającej 450 zł (100 euro) wystawiane podatnikom VAT

Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierający  numer NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi sprzedawca może udokumentować sprzedaż do kwoty 450 zł brutto (100 euro) wystawiając opcjonalnie:

a) fakturę standardową i nie rejestrując sprzedaży w kasie fiskalnej albo

b) paragon z NIP nabywcy, stanowiący w takiej sytuacji fakturę uproszczoną

Uprawnienia sprzedawcy zakresie wyboru opcji a) albo b) nie powinny naruszać uprawnień nabywcy w zakresie prawa do otrzymania na jego żądanie standardowej faktury dla takiej transakcji, bez rejestrowania sprzedaży na kasie rejestrującej (opcja b).

Jeżeli nabywca będący podatnikiem chce otrzymać fakturę standardową dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro (opcja a), wówczas powinien on zgłosić swoje żądanie, zanim sprzedawca zarejestruje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej.  W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy będącemu podatnikiem fakturę standardową, według przepisów dotyczących wystawiania faktur.

W przypadku dokumentowania sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł (lub 100 euro) paragonem fiskalnym zawierającym numer NIP nabywcy, który stanowi w istocie fakturę uproszczoną (opcja b), nie wystawia się z tytułu tej sprzedaży dla nabywcy kolejnej faktury.

Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów w takiej sytuacji sprzedawca musi odmówić kupującemu wystawienia faktury standardowej. Jedna sprzedaż nie może bowiem być jednocześnie dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą standardową).

Podanie przez nabywcę numeru NIP do paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro (faktura uproszczona), uniemożliwi w praktyce wystawienie faktury standardowej.

W przypadku paragonów fiskalnych z numerem NIP do kwoty 450 zł (100 euro), to numer paragonu fiskalnego jest numerem, który w sposób jednoznaczny identyfikuje taki paragon jako fakturę uproszczoną. Numer paragonu fiskalnego jest kolejnym elementem paragonu umieszczonym po łącznej wartości sprzedaży brutto, przed numerem kasy i oznaczeniem kasjera.

Faktura uproszczona z punktu widzenia nabywcy jest traktowana jak standardowa faktura, na jej podstawie podatnik może, w szczególności, skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego, jak również zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów.

II. Paragony o wartości przekraczającej wartości 450 zł (100 euro) wystawiane podatnikom VAT

Paragon fiskalny na kwotę przekraczającą 450 zł brutto (100 euro) z numerem NIP nabywcy nie jest fakturą

Paragon fiskalny na kwotę przekraczającą 450 zł brutto (100 euro) powinien zawierać numer NIP nabywcy w celu otrzymania faktury standardowej. Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi zdecydować, czy dokonuje nabycia towarów lub usług jako podatnik, czy jako konsument. Obowiązek zgłoszenia zamiaru otrzymania faktury przed finalizacją zakupów dotyczy wyłącznie sprzedaży na rzecz podatników.

Sprzedawca może udokumentować sprzedaż na kwotę przekraczającą 450 zł brutto (100 euro) fakturą standardową:

a) nie rejestrując sprzedaży w kasie fiskalnej albo

b) wystawiając fakturę do paragonu zawierającego NIP nabywcy

Sprzedawca ma prawo (i obowiązek) wystawić fakturę standardową do paragonu fiskalnego zawierającego numer NIP nabywcy, jeżeli wartość sprzedaży na paragonie przekracza 450 zł (lub 100 euro).

III. Paragony i faktury wystawiane konsumentom

Paragon fiskalny bez NIP nabywcy dokumentuje sprzedaż na rzecz konsumentów i nie jest uznawany za fakturę

Paragon fiskalny wystawiany konsumentowi nie zawiera NIP nabywcy

Jeżeli konsument zgłosi się do sprzedawcy z żądaniem wystawienia faktury na podstawie paragonu fiskalnego, wówczas sprzedawca ma obowiązek wystawić taką fakturę.

Warunkiem jest aby żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym sprzedawca dostarczył towar lub wykonał usługę bądź otrzymał całość lub część zapłaty.

Jeżeli paragon wystawiony na rzecz konsumenta nie zawiera numeru NIP nabywcy, to faktura na żądanie również nie będzie zawierała numeru NIP nabywcy.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.