Nowe warunki stosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów od 1 lipca 2020 r.

Ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2020 r. wprowadziła istotne zmiany dotyczące warunków stosowania preferencyjnej stawki 0% w WDT.

W ustawie o podatku od towarów i usług pojawiają się dwie nowe przesłanki materialne, od których spełnienia zależy możliwość zastosowania przez sprzedawcę stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

1. Podanie numeru UE przez nabywcę

Zgodnie z art.42 ust.1 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług WDT podlega opodatkowaniu według stawki 0% pod warunkiem, że podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi. (nowy warunek od 1 lipca 2020r).

Podanie numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych to obecnie przesłanka materialna warunkująca zasadniczo możliwość zastosowania stawki preferencyjnej a nie warunek formalny.

Przepisy ustawy o VAT obowiązujące do końca czerwca 2020 r. przewidywały wprawdzie obowiązek posiadania przez nabywcę ważnego numeru identyfikacyjnego, nadanego mu przez państwo członkowskie inne niż państwo rozpoczęcia wysyłki, niemniej jednak wymóg ten (zgodnie z wykładnią prezentowaną przez TSUE) stanowił wyłącznie przesłankę formalną. Brak spełnienia przesłanki formalnej nie pozwalał organom podatkowym kwestionować zasadności zastosowania stawki 0%, jeżeli zgromadzone dokumenty potwierdzały,  że towar został faktycznie przemieszczony na terytorium innego państwa członkowskiego.

2. Złożenie prawidłowej informacji podsumowującej

Od 1 lipca 2020 r. stawka podatku 0% w WDT nie ma zastosowania, jeżeli:

  • podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT (złożenia w urzędzie skarbowym zbiorczej informacji o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów zwanych informacjami podsumowującymi) lub ust. 3 pkt 1 (złożenia informacji podsumowującej za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji), czyli podatnik w ogóle nie złożył informacji podsumowującej albo złożył ją po terminie lub
  • złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 100 ust. 8 – chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zatem przesłanką materialną zastosowania stawki 0 proc. przy WDT jest od 1 lipca 2020 r. terminowe złożenie informacji podsumowującej zawierającej prawidłowe informacje dotyczące WDT, przy czym podatnik będzie mógł mimo to zastosować stawkę preferencyjną, jeżeli należycie na piśmie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Podsumowując obowiązkowym wymogiem zastosowania stawki 0% od 1 lipca 2020 r. jest posiadanie i podanie dostawcy przez nabywcę ważnego numeru VAT oraz ujęcie przez dostawcę transakcji WDT w prawidłowej i złożonej w terminie informacji podsumowującej VAT-UE. Nieumieszczenie nr VAT nabywcy, bądź błędne raportowanie w informacji podsumowującej nie wykluczało wcześniej możliwości zastosowania stawki 0%, gdyż obowiązki te miały charakter formalny, a nie materialny jak w znowelizowanych przepisach.

Obecnie brak na fakturze dokumentującej WDT prawidłowego i aktualnego nr VAT UE nabywcy, albo nieprawidłowo sporządzona informacja podsumowująca VAT-UE mogą spowodować konieczność opodatkowania dostawy towarów stawką krajową 23%.

Ewa Stolarczyk, ABAK S.A.