Nowa ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna weszła w życie 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 20184 poz. 2246)

Nowo dodany art. 26h ust. 1 ustawy o PIT mówi, że podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, a opłacający podatek wg skali podatkowej bądź stawki liniowej, ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 (ich wykaz znajduje się w osobnym rozporządzeniu), które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie od dochodu dotyczy wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Ostatecznie rząd zrezygnował z wymogu audytu energetycznego, co oznacza, że nie jest on obowiązkowy, a o zakresie termomodernizacji domów decydują ich właściciele.

Odliczenie można przeprowadzić rozliczając się według skali podatkowej (na PIT-37, PIT-36), liniowo (PIT-36L), a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). Wydatki odlicza osoba, która je poniosła oraz jednocześnie która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego w trakcie termomodernizacji. Jeżeli dochody podatnika za dany rok były niższe od kwoty ulgi – wykazać należy ulgę wyłącznie do wartości dochodu, przenosząc pozostałą wartość wydatków na lata kolejne (nie wykazując ich do odliczenia za dany rok).

Ulga przysługuje tylko wówczas, gdy inwestycja zostanie ukończona w okresie trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, a nie w innych latach. Nie można zatem zbiorczo odliczyć od dochodu jednego roku wszystkich wydatków ponoszonych w kilka lat.

Stosownie do przepisów przejściowych (art. 3 wymienionej na wstępie ustawy nowelizującej), odliczenie wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne będzie możliwe również do przedsięwzięcia w toku realizacji rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie ukończone po dniu 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż do dnia, w którym upływa okres trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Odliczeniu będą podlegały wydatki poniesione na to przedsięwzięcie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia, w którym upłyną 3 lata, liczone licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek

Zmiany wprowadzane omawianą nowelizacją mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Zakupy prowadzić można wyłączenie u podatników zarejestrowanych jako VAT czynni. Nie można zatem korzystać z ulgi w przypadku:

  • usług remontowo – montażowych wykonywanych przez „złote rączki” – którzy robią to bez faktury „na czarno”, albo takich którzy korzystają ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie,
  • kupna w celu prowadzenia prac towarów używanych – w systemie marża – obowiązkowo należy posiadać pełną – standardową fakturę VAT.

Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jeżeli małżonkowie posiadają nieruchomości objęte współwłasnością łączną – limit jest podwójny i dotyczy osobno każdego z małżonków.

Odliczeniu nie będą podlegały wydatki w części, w jakiej zostaną:

  • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Jeżeli wartość wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne przekroczy wykazany w PIT dochód podatnika, powstała nadwyżka do rozliczenia będzie mogła zostać odliczona w latach kolejnych, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt.

Jeżeli podatnik, który skorzystał z odliczenia, następnie otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, będzie on musiał doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Podobnie będzie w przypadku, gdy przedsięwzięcie termomodernizacyjne nie zostanie zrealizowane w terminie (będą to 3 lata liczone od końca roku, w którym przeprowadzono audyt). Wówczas doliczenia kwot poprzednio odliczonych należy dodać do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.

Ulga dotyczy tylko wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które Minister Inwestycji i Rozwoju określił w rozporządzeniu z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2489).

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.