Koniec zwolnienia z VAT usług około ubezpieczeniowych i około finansowych

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług  z dnia 1 grudnia 2016r. usunęła z dniem 1 lipca 2017r. art. 43 ust. 13 i 14, dotyczące zwolnienia z VAT świadczenia usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, Chodzi o usługi około finansowe i około ubezpieczeniowe, stanowiące odrębną całość oraz będące właściwymi i niezbędnymi do świadczenia usługi zwolnionej.

Do tej pory zwolnienie od podatku stosowało się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi finansowej lub ubezpieczeniowej (wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41 ustawy o VAT), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41. Zasady tej nie stosowało się jedynie do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa. Usunięcie zwolnienia wynika z orzecznictwa TSUE (sprawa C-40/1 5) dotyczącego opodatkowania usług likwidacji szkód świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeń.

Po wprowadzeniu zmiany przepisów polegających na wykreśleniu ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy VAT, ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi, które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej, m.in. świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Do takich usług zaliczane będą usługi likwidacji szkód, które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Usługa likwidacji szkód obejmuje m.in. usługi call center obsługi likwidacji szkód, ustalanie przyczyn i okoliczności powstania szkód, szacowanie wysokości szkód (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej), przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynności natury technicznej.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE ze zwolnienia z tytułu usług finansowych nie będą mogły też korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter np.: usługi administracyjne, usługi call center, usługi „swift” (usługa elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych).

Natomiast ze zwolnienia będą nadal korzystać usługi stanowiące, zgodnie z orzecznictwem TSUE, element usług finansowych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 38-41. Przy dokonywaniu interpretacji uwzględniane będzie orzecznictwo TSUE dotyczące usług finansowych (w tym usług stanowiących element usług finansowych).

Uwaga!

Usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych nadal korzystają ze zwolnienia z podatku Vat na podstawie art.43 ust.1 pkt.37 ustawy VAT.

Usługi pośrednictwa finansowego tj.

  • usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych,
  • usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych,
  • usługi pośrednictwa w świadczeniu usług w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli
  • usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach lub innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną
  • usługi pośrednictwa w zakresie usług których przedmiotem są instrumenty finansowe

nadal korzystają ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 38-41 ustawy o VAT.

 

 

Ewa Stolarczyk

 

Olsztyn 26 czerwca 2017 r.