Kasy online od 1 lipca 2021 r. i możliwość przedłużenia terminu dla branż „wrażliwych”

Na początku maja 2021 r. minęły dwa lata od wprowadzenia obowiązku, zgodnie z którym podatnicy działający w niektórych branżach oraz dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych muszą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas online. Kasy online muszą zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Ministerstwo Finansów postanowiło rozłożyć obowiązek stosowania kas fiskalnych online w czasie wyznaczając znaczący okres przejściowy. W związku ze stanem pandemii COVID-19 terminy te zostały jeszcze przedłużone.

1 lipca 2021 r. ostatnia (trzecia) grupa podatników musi wdrożyć kasy online. Są to podatnicy  świadczący usługi:

  • fryzjerskie;
  • kosmetyczne i kosmetologiczne;
  • budowlane;
  • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;
  • prawnicze;
  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Podatnicy mogą uzyskać zwrot kwoty wydanej na zakup kas w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), jednakże nie więcej niż 700 zł (tzw. ulga na zakup kasy). Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kas dotyczy tylko kas online i mogą z niej skorzystać podatnicy, u których:

  1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu tego rodzaju kas,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
  3. powstał obowiązek wymiany kas na kasy online – dotyczy branż wskazanych w ustawie o VAT dla których od określonych terminów kasy online są obowiązkowe.

Kasy fiskalne inne niż kasy online

Podatnicy prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie zostali zwolnieni z obowiązku posiadania kas fiskalnych online. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych „tradycyjnych” kas fiskalnych. Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Do końca 2022 r. na rynku będą dostępne kasy z elektronicznym zapisem kopii. Kasy z papierowym zapisem kopii można było kupić do 31 sierpnia 2019 r. Terminy te nie ograniczają natomiast możliwości dalszego stosowania tych kas przez podatników. Podatnicy mogą używać dotychczasowych kas, chyba że będą wykonywali czynności, dla których wymiana jest obowiązkowa. Kas rejestrujących starego typu (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) można używać do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej. W przypadku kas z papierowym zapisem kopii pamięć nie będzie podlegać wymianie.

Jak odroczyć zakup kasy online?

Przedsiębiorcy zobowiązani do stosowania od 1 lipca 2021 r. kas online, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą wnioskować o przedłużenie terminu na ich zakup i stosowanie. Indywidualne decyzje w takiej sytuacji będą podejmować urzędy skarbowe.

O odroczenie zakupu kasy należy wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku, który należy złożyć do końca czerwca 2021 r., konieczne jest wskazanie terminu, w którym nastąpi zakup kasy.

Na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.