Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie wydatków rozliczanych w ramach ulgi mieszkaniowej

Podatnik, który sprzedał nieruchomość poza działalnością gospodarczą albo nieruchomość mieszkalną przed upływem 5 lat od końca roku, w którym ją nabył lub wybudował ma obowiązek zapłacić z tego tytułu 19% podatek dochodowy od osób fizycznych na podstawie art.10 ust.1 pkt.8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Może jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku, jeżeli w ciągu trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, przychód uzyskany z jej zbycia przeznaczy na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT). Ustawodawca wskazał zamknięty katalog wydatków uznawanych za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, który jest regulowany w art. 21 ust. 25 ustawy  PIT. Do wydatków tych należą m. in. wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy PIT).

Wydana przez Ministra Finansów 13 października 2021 r. interpretacja ogólna Nr DD2.8202.4.2020 w sprawie stosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z kwalifikacją niektórych wydatków poniesionych na remont i wykończenie nieruchomości jako wydatków stanowiących realizację celu mieszkaniowego, doprecyzowuje katalog wydatków jakie podatnik może ponieść aby zastosować ulgę mieszkaniową.

Zdaniem MF do wydatków tych należą wydatki poniesione przez podatnika na zakup i instalację:

  1. kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, lodówki – w zabudowie lub wolnostojących,
  2. szafki stanowiącej element mocowania umywalki, będącej kompletem z tą umywalką,
  3. oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, z wyłączeniem lamp wolnostojących,
  4. okapów kuchennych – wyciągów i pochłaniaczy, w tym okapu podszafkowego,
  5. mebli, które charakteryzuje trwały związek z obiektem budowlanym lub jego częścią (lokalem), wykonanych na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby,
  6. mebli w zabudowie kuchennej, tj. zabudowa kuchenna „pod wymiar” i zabudowa kuchenna wolnostojąca.

Wskazane powyżej wydatki zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów mieszczą się w pojęciu wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy PIT, a zatem mogą być rozliczane w ramach 3-letniej ulgi mieszkaniowej.

Wydatki poniesione na zakup kuchenki gazowej, kuchenki elektrycznej lub gazowo-elektrycznej, płyty indukcyjnej, płyty ceramicznej, piekarnika, zmywarki, pralki, oświetlenia sufitowego i ściennego wewnętrznego, w tym taśm LED i oczek halogenowych, okapów kuchennych (pkt.1,3,4), mogą być traktowane jako wydatki budowlane, remontowe lub wykończeniowe, gdyż stanowią zakończenie instalacji gazowej, gazowo-elektrycznej, elektrycznej, wodociągowej, wodociągowo-kanalizacyjnej lub wentylacyjnej. Są to wydatki niezbędne i racjonalne, wynikające z projektów instalacyjnych i przyłączeniowych sporządzonych dla danej nieruchomości/lokalu.

Natomiast meble trwale związane z budynkiem (lokalem), wykonane na indywidualne zlecenie, tj. szafy wnękowe, pawlacze, zabudowa garderoby i zabudowa kuchenna „pod wymiar” (pkt.5 i 6), charakteryzują się funkcjonalnością przystosowaną wyłącznie do budynku (lokalu), w którym zostały pierwotnie zamontowane. Jak wynika z praktyki, w przypadku dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości wyposażonej w stałe elementy zabudowy meblowej, zwykle pozostają one w danym budynku (lokalu) i stanowią część składową osiągniętego przychodu, jak również – pod warunkiem posiadania stosownej dokumentacji – mogą stanowić koszty uzyskania przychodu jako nakłady zwiększające wartość nieruchomości. Pod względem funkcjonalności należy je zatem traktować jako elementy konstrukcyjne budynku (lokalu).

Z uwagi na funkcję społeczną zwolnienia podatkowego, zabudowę kuchenną „pod wymiar” i zabudowę kuchenną wolnostojącą (pkt.6) , dla celów rozpatrywania przesłanki „własnego celu mieszkaniowego”, należy traktować w sposób tożsamy. Obie zabudowy kuchenne mają bowiem na celu realizację podstawowych potrzeb życiowych człowieka, a tym samym w pośredni sposób przyczyniają się do pełnej realizacji własnego celu mieszkaniowego. Odmienna interpretacja prowadziłaby do różnicowania sytuacji podatników wypełniających ten sam cel, a dysponujących zróżnicowanym kapitałem.

Ewa Stolarczyk, ABAK S.A.