Zmiany w minimalnym podatku dochodowym od nieruchomości komercyjnych

15 czerwca 2018 r. Sejm przyjął ustawę nowelizującą ustawę o PIT oraz ustawę o CIT w zakresie tzw. minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych (który po 1 stycznia 2019 r. będzie określany jako „podatek od przychodów z budynków”). Od 1 stycznia 2019 r. więcej  podatników zobowiązanych do zapłaty tego podatku.

Stan na 2018 r.

Od 2018 r. opodatkowaniu podatkiem minimalnym podlegają wyłącznie podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, będący właścicielami budynków biurowych oraz budynków  handlowo-usługowych.

Podstawę opodatkowania minimalnym podatkiem w 2018 r. stanowi przychód odpowiadający wartości początkowej pojedynczego środka trwałego (wynajętego budynku biurowego lub wynajętego budynku handlowo-usługowego), pomniejszony o kwotę 10 mln zł i ustalany odrębnie dla każdego budynku. Podatku minimalnego w 2018 r. nie płacą ci podatnicy, którzy posiadają wskazane środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 10 mln złotych.

Nowe przepisy od 1 stycznia 2019 r.

Nowa regulacja zakłada natomiast opodatkowanie od 1 stycznia 2019 r. wszystkich budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych), niezależnie od kodu w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), które zostały oddane do używania (w całości lub w części) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Zwolnieniu z opodatkowania będą podlegać wyłącznie te budynki, które zostaną oddane do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego (pod pewnymi warunkami).

Opodatkowaniu nie będą podlegać budynki, dla których proporcja udziału powierzchni użytkowej budynku oddanej do używania  (tj. wynajętej lub wydzierżawionej) w jego całkowitej powierzchni nie przekroczy 5 proc.

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. kwota wolna w wysokości 10 mln zł będzie stosowana wobec sumy wartości początkowej wszystkich budynków posiadanych przez podatnika, oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, bez względu na ich liczbę lub  jednostkową wartość początkową budynku

W przypadku, gdy budynek będzie oddany do użytkowania w części, przychód z tego budynku będzie ustalać się proporcjonalnie do udziału powierzchni oddanej do używania w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. W konsekwencji od 1 stycznia 2019 roku opodatkowaniem podatkiem od przychodów z budynków zostanie objęta znacznie większa liczba podatników PIT i CIT.

Ile wynosi i jak rozliczać podatek?

Podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc. Podatnicy są obowiązani obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Przychód ze środka trwałego będącego budyniem stanowi ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z prowadzonej ewidencji, a w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji – wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia środka trwałego do ewidencji.

Podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów z poszczególnych budynków oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł.

Gdy środek trwały stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową, będącą podstawą opodatkowania, ustala się na podstawie ewidencji środków trwałych podatnika czyli w takiej proporcji wartości środka trwałego, w jakiej pozostaje udział podatnika w jego własności (art.22g ust.11 ustawy PIT i art. 16g ust.8 ustawy CIT)

Natomiast, w przypadku gdy środek trwały stanowi własność lub współwłasność spółki niebędącej osobą prawną, wartość początkową przypadającą na wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (tj. stosuje się tu zasady wynikające z art. 8 ustawy o PIT lub art. 5 ustawy  CIT).

Podatnicy są obowiązani obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku należy odliczać od zaliczki na podatek (o której mowa w art. 44 ustawy o PIT lub art. 25 ustawy o CIT). W przypadku podatników wpłacających zaliczki kwartalne, odliczeniu podlega podatek obliczony za miesiące przypadające na dany kwartał.

Kwotę zapłaconego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku od przychodów z budynków odlicza się od podatku obliczonego zgodnie z art. 27 lub art. 30c za rok podatkowy w zeznaniu rocznym.

Kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona od podatku dochodowego podlega zwrotowi na wniosek podatnika, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty, obliczonych zgodnie z art. 27 lub art. 30c w złożonym zeznaniu podatkowym, oraz podatku od przychodów z budynków, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych. Przepis ten obowiązuje również z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018r. w przypadku minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych zapłaconego w 2018r. i nieodliczonego od podatku dochodowego.

Podatnicy obowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków są obowiązani w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, wykazać środki trwałe, których wartość początkowa jest uwzględniana przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków, kwotę należnego i zapłaconego podatku od przychodów z budynków oraz kwotę dokonanych odliczeń.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.

Lista przesłanek należytej staranności w podatku VAT

Ministerstwo Finansów prowadziło konsultacje podatkowe w sprawie listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczenia VAT.

Celem tych konsultacji było opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności, których spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia VAT w następstwie uznania, że podatnicy nie wiedzieli i nie mogli wiedzieć, że w ramach danej transakcji ich dostawca dopuścił się przestępstwa.

25 kwietnia 2018 r. Ministerstwo ogłosiło finał tych konsultacji, prezentując efekt prowadzonych prac, czyli dokument pt. „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”, który jednak nie został skierowany do przedsiębiorców, tylko do organów podatkowych jako wytyczne postępowania.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom dokument nie ma charakteru urzędowych objaśnień, które dawałyby podatnikom gwarancję ochrony. Jest to tylko zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT  przez przedsiębiorców. To także swoisty „drogowskaz” dla przedsiębiorców, wskazujący czym w ocenie należytej staranności kierują się urzędnicy. Przedsiębiorcy liczyli na listę przesłanek, których dochowanie dawałoby pewność prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktur.

Metodyka określa najistotniejsze okoliczności, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie zachowania podatników, którzy sami nie dokonali oszustwa w zakresie VAT oraz nie wiedzieli, że transakcja, w wyniku której nabyli towar, służy oszustwu w zakresie VAT. Ma to zwiększyć pewność obrotu krajowego i przejrzystość działań Krajowej Administracji Skarbowej.

Metodyka rozróżnia odmienne przesłanki oceny dochowania należytej staranności w przypadku 2 sytuacji:

 • przy rozpoczęciu współpracy z kontrahentem
 • w trakcie trwania współpracy biznesowej

Przy podjęciu współpracy

a) KRYTERIA FORMALNE

Przedsiębiorca powinien sprawdzić czy kontrahent:

 • jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o ile rejestracja jest wymagana w przypadku kontrahenta;
 • jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny; nabywca może to zweryfikować internetowo przez usługę „Sprawdzenie statusu podmiotu VAT” lub poprzez złożenie wniosku do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
 • na moment transakcji nie został wykreślony z rejestru podatników VAT – nie jest wpisany do prowadzonego przez Szefa KAS wykazu podmiotów, które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT lub które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika urzędu skarbowego;
 • posiada wymagane koncesje i zezwolenia dotyczące towarów i usług będących przedmiotem planowanej transakcji (podatnik powinien ich zażądać);
 • osoby zawierające umowę /dokonujące transakcji posiadają umocowanie do działania w imieniu kontrahenta (podatnik może zweryfikować umocowanie osób upoważnionych na podstawie danych z KRS lub CEIDG).

b) KRYTERIA TRANSAKCYJNE

 • Transakcja nie powinna być przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego
 • Podatnik nie powinien płacić gotówką lub wybrać zapłatę gotówką ze względu na rabat, gdy wartość transakcji jest wyższa niż 15 tys. PLN
 • Podatnik nie powinien płacić przelewem na dwa odrębne rachunki bankowe, rachunek podmiotu trzeciego lub konto zagraniczne

Podejrzana będzie sytuacja gdy:

 • cena towaru będzie odbiegać od wartości rynkowej i nie będzie ekonomicznego uzasadnienie tej sytuacji;
 • kontrahent sprzedaje towary nie ze swojej branży a zmiana profilu działalności nie ma uzasadnienia ekonomicznego;
 • kontrahent posiada siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem, pod którym brak oznak prowadzenia firmy;
 • kontrahent będzie wymagał od podatnika krótszego terminu płatności niż termin oferowany przez innych dostawców z tej samej branży bez ekonomicznego uzasadnienia;
 • transakcja zostanie zawarta na warunkach znacznie odbiegających od tych które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu;
 • kontrahent dostarczy towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa;
 • transakcja nie będzie udokumentowana umową, zamówieniem lub innym potwierdzeniem jej warunków;
 • kontrahent będący spółką kapitałową dysponował kapitałem zakładowym niewspółmiernie niskim w stosunku do okoliczności transakcji;
 • kontrahent nie posiadał zaplecza organizacyjno-technicznego odpowiedniego do rodzaju i skali prowadzonej działalności gospodarczej;
 • kontrahent nie dysponuje stroną internetową (lub nie jest obecny w mediach społecznościowych) z informacjami odpowiednimi do skali prowadzonej działalności, mimo że jest to przyjęte w danej branży.

Ministerstwo Finansów podkreśla że nie jest to katalog zamknięty.

W trakcie trwania współpracy biznesowej

a) KRYTERIA FORMALNE

Podatnik nie weryfikował w sposób regularny czy:

 • kontrahent jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 • kontrahent nie utracił wymaganych koncesji i zezwoleń;
 • czy osoby zawierające umowę /dokonujące transakcji posiadają aktualne umocowanie do działania w imieniu kontrahenta;
 • kontrahent nie został wpisany do wykazu podmiotów wykreślonych z rejestru podatników czynnych VAT(chyba że rejestracja podatnika została przywrócona w późniejszym okresie)

b) KRYTERIA TRANSAKCYJNE

 • zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego;
 • płatność gotówką albo obniżenie ceny w razie płatności gotówką – w przypadku gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. PLN
 • zapłata za towar na dwa odrębne rachunki bankowe (nie dotyczy mechanizmu podzielonej płatności), rachunek podmiotu trzeciego albo rachunek zagraniczny;
 • cena towaru znacząco odbiegająca od ceny rynkowej bez ekonomicznego uzasadnienia;
 • transakcja – bez ekonomicznego uzasadnienia- dotyczy towarów, które należały do innej branży niż ta, w której działa kontrahent i których dotychczas podatnik od niego nie nabywał;
 • termin płatności za towar od podatnika był krótszy niż standardowy termin płatności – bez ekonomicznego uzasadnienia;
 • transakcja została przeprowadzona na warunkach znacznie odbiegających od tych które uznawane były w danej branży za gwarantujące bezpieczeństwo obrotu;
 • kontrahent dostarcza towary niezgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego;
 • transakcja nie została udokumentowana umową w formie pisemnej (w tym w formie elektronicznej), zamówieniem lub innym potwierdzeniem warunków transakcji;
 • w dotychczasowych transakcjach kontrahent bez uzasadnienia zmienił sposób transportu towarów (np. towar miał być dostarczony z Polski a jest przewożony z terytorium innego państwa.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.

Wyniki za III kw. 2017 r.

Grupa wykazała wzrost sprzedaży o 4% rdr, zarówno w III kw., jak i narastająco w okresie I-III kw. 2017 r.

Raport znajduje się do pobrania pod tym adresem.

Raport za II kw. 2017 r.

Grupa Abak przedstawiła raport za II kw. 2017 r.

Raport znajduje się do pobrania pod tym adresem.

Wzrost przychodów i rentowności Grupy Abak w I kw. 2017 r.

Grupa Abak przedstawiła wyniki za I kw. 2017 r., wykazując 4% wzrost przychodów oraz poprawę na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat.

W I kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa Abak osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,1 mln zł, co stanowi wzrost o 4% rdr. Zwiększenie przychodów związane było przede wszystkich z ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danych finansowych nowego oddziału Abak w Warszawie, przejętego w grudniu 2016 r.

Skonsolidowany zysk na sprzedaży za I kw. 2017 r. wyniósł 311 tys. zł, co oznacza wzrost o 7% rdr. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 190,3 tys. zł (+101% rdr). Wskaźnik EBITDA uwzględniający amortyzację oraz odpisy dodatniej wartości, jednocześnie będący najbardziej miarodajnym miernikiem osiąganych przez Grupę wyników, wyniósł 358 tys. zł, wykazując wzrost 1% rdr.

Rentowność na sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 15%, natomiast rentowność EBITDA 18% (wobec odpowiednio 14% i 17% w I kw. 2016 r.). –

Odnotowana sprzedaż oraz wyniki świadczą o stabilnej sytuacji finansowej w Grupie Abak. Tendencje wzrostowe są rezultatem rosnącej bazy odbiorców naszych usług księgowych, a także udanych akwizycji, będących kluczowym elementem strategii Grupy. W przyszłych kwartałach spodziewamy się dalszego stabilnego rozwoju, pozostajemy również otwarci na kolejne przejęcia – stwierdził Paweł Puterko, Prezes Zarządu na Abak S.A.

Grupa Abak od lat buduje silną i stabilną pozycję na polskim rynku outsourcingu księgowego oraz kadrowo-płacowego. W chwili obecnej swoje usługi świadczy blisko 800 podmiotom gospodarczym z sektora MSP oraz posiada 8 oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Od 2010 r. Abak S.A. notowana jest na rynku NewConnect.