Raport za II kw. 2017 r.

Grupa Abak przedstawiła raport za II kw. 2017 r.

Raport znajduje się do pobrania pod tym adresem.

Walne Zgromadzenie – 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Abak S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2017 r.

Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie.

Pliki do pobrania:

Wzrost przychodów i rentowności Grupy Abak w I kw. 2017 r.

Grupa Abak przedstawiła wyniki za I kw. 2017 r., wykazując 4% wzrost przychodów oraz poprawę na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat.

W I kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa Abak osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,1 mln zł, co stanowi wzrost o 4% rdr. Zwiększenie przychodów związane było przede wszystkich z ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym danych finansowych nowego oddziału Abak w Warszawie, przejętego w grudniu 2016 r.

Skonsolidowany zysk na sprzedaży za I kw. 2017 r. wyniósł 311 tys. zł, co oznacza wzrost o 7% rdr. Zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 190,3 tys. zł (+101% rdr). Wskaźnik EBITDA uwzględniający amortyzację oraz odpisy dodatniej wartości, jednocześnie będący najbardziej miarodajnym miernikiem osiąganych przez Grupę wyników, wyniósł 358 tys. zł, wykazując wzrost 1% rdr.

Rentowność na sprzedaży w ujęciu skonsolidowanym wyniosła 15%, natomiast rentowność EBITDA 18% (wobec odpowiednio 14% i 17% w I kw. 2016 r.). –

Odnotowana sprzedaż oraz wyniki świadczą o stabilnej sytuacji finansowej w Grupie Abak. Tendencje wzrostowe są rezultatem rosnącej bazy odbiorców naszych usług księgowych, a także udanych akwizycji, będących kluczowym elementem strategii Grupy. W przyszłych kwartałach spodziewamy się dalszego stabilnego rozwoju, pozostajemy również otwarci na kolejne przejęcia – stwierdził Paweł Puterko, Prezes Zarządu na Abak S.A.

Grupa Abak od lat buduje silną i stabilną pozycję na polskim rynku outsourcingu księgowego oraz kadrowo-płacowego. W chwili obecnej swoje usługi świadczy blisko 800 podmiotom gospodarczym z sektora MSP oraz posiada 8 oddziałów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Od 2010 r. Abak S.A. notowana jest na rynku NewConnect.

Grupa Abak realizuje kolejne przejęcie

W dniu 1 grudnia 2016 r. Zarząd Abak S.A. zawarł umowę zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Augur Biuro Rachunkowe G&Z Sałek z siedzibą w Warszawie.

Zakupione przez Abak S.A. biuro rachunkowe świadczy usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla 117 klientów i zatrudnia 4 księgowych. Transakcja o wartości 0,3 mln PLN sfinansowana zostanie środkami własnymi Abak S.A. Zarząd spodziewa się, że akwizycja wpłynie na wzrost przychodów Grupy Abak o ok. 0,6 mln PLN w skali roku.

W wyniku transakcji powstanie nowy oddział Abak, będący 3 oddziałem Grupy w Warszawie i jednocześnie 8 oddziałem w Polsce.