Wprowadzone przez Abak040117

Nowe obowiązki dla czynnych podatników VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z przepisów przejściowych i nie składali JPK-VAT, a ewidencje VAT mogli powadzić w formie papierowej. Zgodnie z ustawą z dnia 2 […]

Uwaga na zakupy od podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni!

Organy podatkowe dla zachowania przez nabywcę prawa do odliczenia podatku naliczonego oczekują zachowania przez nabywcę przesłanek należytej staranności. Przekazywanie przez podatników plików JPK-VAT wiąże się z otrzymywaniem przez nich informacji, że w ich ewidencjach zakupu VAT znajdują się faktury wystawione przez podmiot niezarejestrowany, co zgodnie z opinią organów podatkowych nie pozwala na odliczenie przez nabywcę […]

Konsekwencje podatkowe pustych faktur

Pusta faktura stanowi fakturę VAT, nieodzwierciedlającą rzeczywistego zdarzenia. W orzecznictwie sądowym rozróżnia się 3 rodzaje pustych faktur: dokumenty, którym w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nich wskazana – brak dostawy towarów albo świadczenia usług przed podmiot wystawiający fakturę ani żaden inny; którym towarzyszy realna transakcja, ale z udziałem innego podmiotu niż wystawca faktury […]

Najem krótkoterminowy nie może korzystać z opodatkowania ryczałtem 8,5%

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6: pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3), najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również […]

Walne Zgromadzenie – 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Abak S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2017 r. Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. Pliki do pobrania: Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Informacja o ogólnej liczbie akcji Projekty uchwał Wzór pełnomocnictwa Formularz głosowania Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Limit 15 000 zł dla płatności gotówkowych a płatności wynikające z umów najmu

Jak wynika z art.15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (i odpowiednio art.22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15.000 zł (określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) została dokonana bez […]

Wzrost przychodów i rentowności Grupy Abak w I kw. 2017 r.

Grupa Abak przedstawiła wyniki za I kw. 2017 r., wykazując 4% wzrost przychodów oraz poprawę na wszystkich poziomach wynikowych rachunku zysków i strat. W I kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa Abak osiągnęła sprzedaż na poziomie 2,1 mln zł, co stanowi wzrost o 4% rdr. Zwiększenie przychodów związane było przede wszystkich z ujęciem w skonsolidowanym sprawozdaniu […]