Wprowadzone przez Abak040117

Obowiązkowa dematerializacja akcji w 2020 r.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych, wszystkie akcje spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych muszą zostać zdematerializowane do końca 2020 r. Do 30 czerwca br. spółki mają czas na wybór podmiotu, który zajmie się przeprowadzeniem procesu dematerializacji i zawarcie z nim umowy. Dematerializacja akcji jest zmianą formy akcji z dokumentu na zapis w systemie informatycznym. Zgodnie z […]

Zawieszenie składek ZUS na 3 miesiące w związku z pandemią koronawirusa

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji w związku z  pandemią koronawirusa mogą składać w ZUS uproszczone wnioski o odroczenie im terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne o trzy miesiące.(wniosek ZUS-EOP) Bieżącą składkę za luty, płatną do 10 lub 15 marca, przedsiębiorcy mogą zapłacić dopiero w czerwcu (wtedy dwie składki naraz za luty i maj). I analogicznie […]

EBI 2/2020 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2019 roku

14-02-2020 13:01 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2019 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

29.01.2020 13:42 Zarząd Abak S.A. (Spółka) przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2020 r. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach: – Raport za IV kw. 2019 r. – 14 lutego 2020 r. – Raport za I kw. 2020 r. – 13 maja 2020 r. – Raport roczny za 2019 […]

Zwolnienie sprzedaży wysyłkowej (internetowej) z obowiązku ewidencji obrotu przy użyciu kas rejestrujących

Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, po spełnieniu pewnych warunków mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Do końca 2021 r. regulacje dotyczące tego typu preferencji określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień […]

ESPI 1/2020 Zawarcie aneksu do porozumienia z dnia 3 sierpnia 2019 r.

14-01-2020 12:41 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. zawarty został aneks nr 1 (Aneks) do porozumienia, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI 5/2019 z dnia 3 sierpnia 2019 r. (Porozumienie), zawartego pomiędzy spółką zależną od Emitenta – Progress […]

Faktura tylko do paragonu z firmowym NIP

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie nowy przepis art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera […]

Nowe zasady dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r.

Zróżnicowane zasady dokumentowania WDT w poszczególnych państwach członkowskich są oceniane jako jeden z czynników umożliwiających dokonywanie oszustw podatkowych. W związku z tym, jeszcze w 2016 r. podjęto decyzję o poszukiwaniu rozwiązania, które będzie stanowiło ulepszenie unijnych przepisów dotyczących VAT dotyczących transakcji transgranicznych. Efektem tych prac jest m. in. rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia […]

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem

Od 25 listopada 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące tzw. zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Mają one w założeniu usprawnić zarządzanie firmą (przedsiębiorstwem) osoby wykonującej działalność gospodarczą we własnym imieniu na podstawie wpisu do CEIDG – po śmierci takiej osoby. Wcześniej śmierć przedsiębiorcy, w praktyce oznaczała zakończenie działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej bądź istotne perturbacje w jego […]

Rozwiązania w zakresie ograniczania zatorów płatniczych od 1 stycznia 2020 r.

W Dzienniku Ustaw z 30 sierpnia 2019 r., pod poz. 1649, opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2020 r. Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Jedną z najważniejszych zmian z punktu widzenia przeciwdziałania zatorom płatniczym jest podwyższenie wysokości […]