Wprowadzone przez Abak040117

EBI 11/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku

14-08-2019 16:03 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2019 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Paweł Puterko – Prezes Zarządu

ESPI 5/2019 Porozumienie w sprawie rozliczenia przeterminowanych należności od Grupy Rank Progress

2019-08-03 19:13 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd ABAK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2019 r. zostało zawarte przez Progress XXVIII sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta, dalej: Spółka) porozumienie (Porozumienie) z grupą kapitałową Rank Progeress S.A. (Grupa RNK) regulujące rozliczenie przeterminowanych należności Grupy RNK wobec […]

Ulga PIT dla młodych od 1 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394) od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26 […]

Umowa zlecenia a umowa o dzieło – ZUS wyjaśnia różnice

Zgodnie z zasadą swobody umów to strony decydują, jaką umowę zawierają. Jednak gdy wybierają rodzaj umowy, powinny przestrzegać przepisów, w szczególności Kodeksu cywilnego. Charakter umowy określa bowiem nie tylko sama nazwa umowy, ale przede wszystkim jej treść, a także warunki i okoliczności, które towarzyszą jej wykonywaniu. Jeśli zawarto umowę nazwaną umową o dzieło, a Zakład […]

ESPI 4/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ ABAK S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.

2019-06-26 16:09 Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd ABAK S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem […]

EBI 10/2019 Treść uchwał podjętych na ZWZ ABAK S.A. w dniu 26 czerwca 2019 roku

2019-06-26 15:54 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2019 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także, że podczas […]

EBI 9/2019 Uchwała ZWZ ABAK S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

2019-06-26 15:40 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w kwocie 215.580,80 złotych (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), tj. 0,08 złotych (słownie: osiem groszy) na akcję. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na dzień 22 lipca […]

Biała lista podatników VAT od 1 września 2019 r.

31 maja 2019 r. opublikowano ustawę wprowadzającą nowy wykaz podatników VAT, tzw. „białą listę podatników VAT”. Szef Krajowej Administracji Skarbowej musi stworzyć do 31 sierpnia 2019 r., w postaci elektronicznej, wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Powstały wykaz zostanie uzupełniony o dotychczasowe wykazy podmiotów: w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo […]

ESPI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-30 15:01 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ABAK S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii […]

EBI 8/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-30 14:41:32 Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2019 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na […]