Wprowadzone przez Abak040117

ESPI 3/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-30 15:01 Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd ABAK S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2019 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii […]

EBI 8/2019 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABAK S.A. wraz z projektami uchwał

2019-05-30 14:41:32 Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2019 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. W załączeniu treść ogłoszenia wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał. Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki jest dostępna na […]

EBI 7/2019 Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018

30-05-2019 12:19 W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 6/2019 z dnia 28 maja 2019 r., Zarząd ABAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018, w wysokości 530.439,15 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych […]

Nowe rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

W Dzienniku Ustaw z 30 kwietnia 2019 r. opublikowano: Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (poz. 816) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (poz. 820). Rozporządzenia te są konsekwencją […]

EBI 6/2019 Uchwała Zarządu rekomendująca sposób podziału zysku za rok 2018

28-05-2019 14:48 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sposób podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, w wysokości 530.439,15 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych 15/100), w której przewiduje się: 1. wypłatę dywidendy w kwocie 215.580,80 zł (słownie: dwieście […]

EBI 5/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2018

28-05-2019 11:42 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) w załączaniu przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2018. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Paweł Puterko – Prezes Zarządu

EBI 4/2019 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2018

2019-05-24 11:26 Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok 2018, planowany pierwotnie na dzień 31 maja 2019 roku, zostaje przesunięty na dzień 28 maja 2019 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019, przekazane raportem EBI nr 1/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku, nie ulegają […]

Kasy online – nowe regulacje w zakresie kas fiskalnych

1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U z 2019r. poz. 675). Mocą tej ustawy wprowadzono rozwiązania w zakresie stosowania kas online do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych […]

EBI 3/2019 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku

2019-05-13 19:38 Zarząd Abak S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2019 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Paweł Puterko, Prezes Zarządu

Wystawianie faktur VAT na żądanie nabywcy

Kto ma obowiązek wystawiania faktury VAT? Fakturę VAT jest zobowiązany wystawić podatnik (w uproszczeniu przedsiębiorca), który: 1. dokonał sprzedaży (przez sprzedaż zgodnie z art.2 pkt. 22 ustawy o VAT rozumie się: odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Polski, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów), 2. dokonał dostawy towarów i świadczenia usług, których […]