Faktura tylko do paragonu z firmowym NIP

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedł w życie nowy przepis art.106b ust.5 ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiący że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej i potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku VAT lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT lub podatku od wartości dodanej (co do zasady NIP nabywcy). Ustawodawca wprowadza zatem istotne ograniczenia w zakresie możliwości wymiany paragonów fiskalnych na faktury, które mają ograniczyć nadużycia dotyczące wystawiania faktur, które nie mają odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym – tzw. „pustych faktur” – do paragonów fiskalnych. Chodzi o wyeliminowanie m. in. procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Jeżeli paragon fiskalny nie zawiera numeru NIP wówczas sprzedawca może wystawić fakturę do sprzedaży dokumentowanej tym paragonem (tzw. faktura na żądanie), ale wyłącznie na rzecz osoby fizycznej (konsumenta).

W przypadku, w którym sprzedawca nie posiada kasy rejestrującej z funkcją zamieszczania NIP nabywcy na paragonie, nie będzie mógł wystawiać od 1 stycznia 2020 r. faktur na rzecz podatników do sprzedaży udokumentowanej paragonami fiskalnymi. Nie ma jednak konieczności zakupu nowej kasy rejestrującej posiadającej taką funkcję. W takiej sytuacji nabywca powinien zadeklarować już w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako usługę jako podatnik, a sprzedawca nie powinien takiej sprzedaży rejestrować na kasie rejestrującej, tylko powinien od razu wystawić fakturę.

Zmianie tej towarzyszy określenie sankcji dla:

  1. podatników wystawiających faktury na rzecz podatników do sprzedaży dokumentowanej paragonami bez numeru NIP nabywcy
  2. podatników będących nabywcami ujmujących takie faktury w ewidencji VAT zakupu i odliczający podatek VAT naliczony.

Obu grupom podatników organy podatkowe będą ustalać dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcję VAT) w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.

Nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenia skarbowe lub przestępstwo skarbowe.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.