Struktury JPK na żądanie organu podatkowego od 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z art.193a Ordynacji podatkowej w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej, odpowiadającej strukturze logicznej JPK, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres którego dotyczą.

Do końca czerwca 2018 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców. Ponieważ 30 czerwca 2018 r. zakończył się dwuletni okres przejściowy dla średnich i małych przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców, od 1 lipca br. wszyscy podatnicy prowadzący księgi podatkowe i wytwarzający dowody księgowe za pomocą programów komputerowych muszą  przekazywać na żądanie urzędu skarbowego dodatkowe pliki JPK.

Struktury JPK na żądanie obejmują 6 struktur, w tym 3 struktury programowe i 3 struktury dowodowe:

  1. Księgi rachunkowe – struktura JPK-KR
  2. Podatkowa księga przychodów i rozchodów – struktura JPK-PKPIR
  3.  Ewidencja przychodów – struktura JPK-EWP
  4. Faktury VAT – struktura JPK-FA; obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży
  5. Wyciąg bankowy – struktura JPK-WB
  6. Magazyn – struktura JPK-MAG

Od 1 lipca 2018r. organ podatkowy może żądać przekazania wymienionych struktur JPK w ramach kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego – od podatnika oraz od kontrahenta, jeżeli prowadzi on księgi rachunkowe w formie elektronicznej. Podatnik nie ma obowiązku przekazywania wymienionych struktur bez wezwania organu podatkowego, tak jak jest w przypadku struktury JPK-VAT.

Na przekazanie JPK na żądanie organu podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni (dokładny termin zostanie określony w wezwaniu). W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie tego terminu.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgi podatkowe i wytwarza dowody księgowe w formie papierowej, wówczas nie ma obowiązku przetworzenia ich na format JPK. Wówczas na wezwanie organu podatkowego podatnik przekaże księgi podatkowe i dokumenty księgowe w formie papierowej, ale Ministerstwo Finansów ostrzega, że w takim przypadku czynności sprawdzające lub kontrola podatkowa będą trwać dłużej.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.