Nowy limit amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Od 1 stycznia 2018 r.  limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów został podwyższony z 3 500 zł do 10 000 zł. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a także w ustawie o CIT, wprowadza tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit będzie mieć zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

Limit obowiązujący do końca 2017 r., umożliwiający bezpośrednie zaliczenie wydatku na nabycie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do kosztów uzyskania przychodów wynosił 3500 zł i nie był aktualizowany od kilkunastu lat. Podwyższenie ww. kwoty do wysokości 10 000 zł, tj. powyżej czynnika inflacji, ma stanowić formę dodatkowej zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, która w głównym stopniu powinna oddziaływać na mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zamiast amortyzacji bezpośrednio w koszty

Podatnicy od dnia 1 stycznia 2018 r. mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania, co ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązkowa amortyzacja

W stanie prawnym od 1 stycznia 2018 r. podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania będzie wyższa niż 10 000 zł.

W przypadku gdy wartość początkowa będzie równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy:

  1. mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych w zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów,
  2. mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując odpowiednią metodę amortyzacji i stawkę amortyzacji
  3. mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych jednorazowo – w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.

Ulepszenie środka trwałego

Jeżeli środki trwałe ulegną ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków należy powiększyć o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Jeżeli wydatki na ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji nie przekroczą od 1 stycznia 2018 r. limitu 10 000 zł będą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu (kwartale) ich poniesienia.

Przepisy przejściowe

Nowy limit w kwocie 10 000 zł będzie miał zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017 r.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.