Zmiana stanowiska organów podatkowych ws. limitu płatności gotówkowych dla umów na czas nieokreślony zawartych między przedsiębiorcami

W przypadku każdej z umów na czas nieokreślony obowiązuje limit płatności gotówkowych w zależności od wysokości wynagrodzenia, czasu ich trwania i okresu wypowiedzenia.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 marca 2017 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.12.2017.2.MM w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. Okresami rozliczeniowymi mogą być miesiąc, kwartał lub inne okresy podane w umowie najmu. Do ustalenia wartości limitu bierzemy pod uwagę poszczególne okresy rozliczeniowe i nie sumujemy kolejnych faktur lub płatności. W przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony każda płatność za okres rozliczeniowy jest traktowana jako osobna transakcja i nie jest sumowana do limitu 15 000 zł, a zatem każda może być regulowana gotówką bez konsekwencji w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych. Taką informację wysłaliśmy do klientów w formie alertu oraz zamieściliśmy na stronie Abak.

Obecnie KIS zmieniło swoje stanowisko w sposób bardzo niekorzystny dla umów dotyczących usług ciągłych zawartych na czas nieokreślony.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju znajdują się wyjaśnienia i praktyczne przykłady, na które powołuje się KIS w rozmowach telefonicznych z podatnikami, mimo że nie mają formy interpretacji ogólnej ani objaśnień podatkowych. Zgodnie z informacją na stronie jest to Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.

Przykłady wskazują, że w przypadku umów na czas nieokreślony z ustalonym wynagrodzeniem okresowym, w zależności od wysokości wynagrodzenia za okres rozliczeniowy oraz okresu wypowiedzenia, każda z tych umów po upływie określonego czasu obowiązywania będzie wymagała dokonywania płatności za pomocą rachunku bankowego, czyli każda z tych umów ma limit płatności gotówkowych 15 000 zł. Kwalifikacja płatności zależy od wysokości wynagrodzenia, okresu rozliczeniowego i okresu wypowiedzenia. Jeżeli dla umowy na czas nieokreślony suma wynagrodzeń pewnych (które będzie trzeba zapłacić zanim upłynie okres wypowiedzenia) przekroczy limit 15 000 zł, od pierwszej płatności powinny być rozliczane bezgotówkowo. Zatem w przypadku wszystkich umów na czas nieokreślony sumujemy poszczególne okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2017r. (wejście w życie przepisów dotyczących limitu płatności gotówkowych) i od okresu rozliczeniowego, w którym suma wynagrodzeń przekroczy limit 15 000 zł, realizujemy płatności w formie bezgotówkowej. Wpłata gotówki na rachunek bankowy kontrahenta albo wykonanie przelewu pocztowego nie jest płatnością bezgotówkową. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować brakiem możliwości zaliczenia wydatków opłacanych gotówką do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład 1

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 8000 złotych, okres wypowiedzenia 3 miesiące. W takim przypadku, ponieważ nawet teoretycznie przyjmując, że umowę można wypowiedzieć w dniu zawarcia, strony mogą jednoznacznie określić, że do czasu jej zakończenia nastąpią trzy płatności po 8000 zł każda, więc limit zostanie przekroczony. Od pierwszej płatności obowiązuje rozliczenie bezgotówkowe.

 

 

 

Przykład 2

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 2000 złotych, okres wypowiedzenia – tydzień. W takim przypadku płatności do momentu przekroczenia limitu ustawowego mogą być dokonywane w gotówce – z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej łączna wartość, ale wiedzą, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony.

 

 

 

Przykład 3

Umowa na czas nieokreślony, płatność miesięcznie 2000 złotych, okres wypowiedzenia 3 miesiące liczonym od początku miesiąca następującego po tym, w którym złożono wypowiedzenie. W takim przypadku płatności do momentu, w którym strony wiedzą, że limit nie został przekroczony mogą być dokonywane w gotówce – z dniem dokonania pierwszej płatności strony nie wiedzą, jak długo będzie trwała umowa i jaka będzie jej łączna wartość, ale wiedzą, że w przypadku najkrótszego możliwego terminu obowiązywania limit obrotu gotówkowego nie zostanie przekroczony. Wiedzą jednak, że okres wypowiedzenia to 3 miesiące, a w tym okresie wartość umowy wyniesie 6000 zł. Zatem w 5 miesiącu wiedzą, że wartość transakcji przekroczy limit ustawowy.

 

 

 

Czerwony kolor – od której płatności stosuje się obowiązek rozliczenia bezgotówkowego

Niebieski kolor – od której płatności przekroczono limit

 

Ewa Stolarczyk