Nowe obowiązki dla czynnych podatników VAT

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców, którzy dotychczas korzystali z przepisów przejściowych i nie składali JPK-VAT, a ewidencje VAT mogli powadzić w formie papierowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807) w art. 104 czytamy: „Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.”

Zatem obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie od 2018 roku dotyczyć wszystkich czynnych podatników VAT składających deklaracje VAT-7/VAT-7K. Przedsiębiorcy, którzy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT ze względu na rodzaj wykonywanych czynności (np. lekarze, pośrednicy ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi edukacyjne), a także firmy zwolnione z VAT podmiotowo ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów 200 000 zł nie będą objęci obowiązkiem przesyłania JPK. Natomiast każdy czynny podatnik podatku od towarów i usług, niezależnie od wybranej formy rozliczenia podatku dochodowego (karta, podatkowa, ryczałt, normy szacunkowe dochodu, skala podatkowa, podatek liniowy), a także każdy rolnik który wybrał opodatkowanie podatkiem VAT podlegają obowiązkowi przesyłania JPK-VAT.

Na podstawie przepisów przejściowych duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT już od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2018r. nie będzie już żadnych wyjątków i każdy czynny podatnik VAT będzie przesyłał bez wezwania organu podatkowego co miesiąc do 25 dnia następnego miesiąca strukturę ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML), umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Jest to elektroniczny format danych z ewidencji księgowych i podatkowych oraz dowodów księgowych, które podatnicy muszą przekazywać organom podatkowym oraz organom kontroli skarbowej. Ten elektroniczny format jest jednolity dla całego kraju.

Celem wprowadzenia JPK jest przede wszystkim skrócenie czasu wykonywania czynności podatkowych, zmniejszenie ich dokuczliwości, co w efekcie ma prowadzić do zmniejszenia kosztów.  Pozwoli to przedsiębiorcom na dokonywanie wewnętrznych audytów by znaleźć nieprawidłowości w księgach. Umożliwi to również ciągłe monitorowanie działań w przedsiębiorstwie. Ułatwi to pracę także organom podatkowym, gdyż pozwoli na bardziej automatyczną weryfikację danych, a ich ujednolicenie przyczyni się do szybszego przeprowadzania kontroli.

Podstawą prawną dla wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2016 r. poz. 846). Dodano w niej w art. 82 § 1b. „Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy”.

Ewidencja VAT stanowiąca podstawę pliku JPK-VAT) musi być od 1 stycznia 2018r. prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych i powinna zawierać w szczególności:

  • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,
  • wysokości kwoty podatku należnego,
  • korekt podatku należnego,
  • kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego,
  • korekt podatku naliczonego,
  • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,
  • dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodane.

Zarówno struktura JPK_VAT, jak i deklaracja VAT powinny być odzwierciedleniem ewidencji zakupów i sprzedaży VAT. Dane ujęte w JPK_VAT powinny zatem być zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT.

Uwaga!

ABAK S.A. w ramach umowy o obsługę księgową zapewnia terminowe przesyłanie struktur JPK VAT dla zleceniodawców będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Ewa Stolarczyk