Zmiany przepisów dotyczących zapłaty podatku

Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany dotyczą zapłaty zaliczek na podatek dochodowy wspólników spółek osobowych (cywilna, jawna, komandytowa, partnerska) z rachunku bankowego spółki osobowej.

Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649), dodany został art. 62b (regulujący zapłatę podatku przez inny podmiot), obowiązujący od 1 stycznia 2016 r., w brzmieniu:

Art. 1. Zapłata podatku może nastąpić także przez:

  1. Małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,
  2. Aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym,
  3. Inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Art. 2. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1 i 3, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika.

Art 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1-3, przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio.

Z powyższych przepisów wynika, że tylko zapłata podatku ze środków podatnika powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Podatek jest bowiem świadczeniem publicznoprawnym, o osobistym charakterze, którego nie można przenieść w drodze czynności cywilnoprawnej na inną osobę. Odrębną kwestią jest natomiast możliwość zapłaty zobowiązań podatkowych podatnika za pośrednictwem innego podmiotu, która od 1 stycznia 2016 r. została uregulowana w cyt. wyżej art. 62b Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z tym przepisem zapłata podatku może nastąpić również przez inny podmiot, jeżeli:

  • kwota podatku nie przekracza 1000 zł,
  • z treści dowodu zapłaty wynika przeznaczenie zapłaty na zobowiązanie podatnika, co zarazem uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika,
  • zapłata podatku nastąpi z zachowaniem przepisów dotyczących zapłaty podatku przez podatnika.

A zatem zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podatnika będącego wspólnikiem spółki osobowej, z rachunku spółki osobowej, której jest on wspólnikiem, spowoduje skuteczne wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy, o ile kwota wpłaty z tego tytułu nie przekroczy 1.000 zł, a treść dowodu wpłaty nie będzie budzić wątpliwości, co do przeznaczenia wpłaty.

W przypadku gdy kwota podatku dochodowego (zaliczki na podatek dochodowy) wspólnika spółki osobowej przekracza  1 000 zł zapłata nie może być realizowana z rachunku bankowego spółki osobowej tylko  z rachunku bankowego wspólnika będącego podatnikiem.

Zapłata za rachunku bankowego spółki może nie być uznana za uregulowanie zobowiązania, co naraża podatnika na konieczność zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę podatku (zaliczki na podatek).

Ewa Stolarczyk,

Olsztyn, 4 kwietnia 2016 r.