Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego zaliczane do kosztów podatkowych

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów hipotetycznych odsetek od kapitału własnego, gdy źródłem finansowania spółki, zamiast pożyczki lub kredytu bankowego, są tzw. zyski zatrzymane w spółce na kapitale zapasowym lub rezerwowym lub dopłaty wnoszone przez wspólników.

Zasadą jest, że aby zaliczyć daną kwotę do kosztów uzyskania przychodu, trzeba ją faktycznie wydatkować (np. zapłacić odsetki od kredytu), a ona sama musi mieć związek z działalnością gospodarczą i nie może być w katalogu wyłączeń z podatkowych kosztów.

Nowa ulga jest całkowitym odejściem od tej zasady. Pozwala bowiem rozpoznać koszty podatkowe bez poniesienia wydatku (bez zapłaty odsetek) w sytuacji przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy albo wniesienia dopłat przez wspólników.

Zrównuje to podatkowe uprawnienia związane z finansowaniem zewnętrznym w postaci pożyczki z własnymi źródłami finansowania. Celem zmian jest zachęcenie podatników do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego.

Hipotetyczne odsetki, obliczone od wysokości wniesionych do spółki dopłat lub zatrzymanego zysku mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 250.000 zł. To oznacza, że liczyć się będzie wartość dopłat lub zatrzymanego zysku w kwocie maksymalnie 10 mln zł. Ze względu na limit można zaoszczędzić na podatku maksymalnie 47,5 tys. zł.

Koszt przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub przekazania zysku na kapitał zapasowy oraz w dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych.

Jednak jeśli w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym wniesiono dopłatę albo podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce, nastąpi zwrot dopłaty bądź wypłata zysku, powstanie przychód w wysokości odpowiadającej odliczonym wcześniej kosztom podatkowym. Analogiczny skutek ma przejęcie, podział lub przekształcenie w spółkę niebędącą osobą prawną w ciągu tych 3 lat.

Ulga nie jest stosowana w przypadku przeznaczenia dopłat lub zysków na pokrycie straty bilansowej.

Dotyczy ona podatników CIT, a więc w praktyce spółek z o.o., spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. W 2020 r. z nowego rozwiązania skorzystają te z nich, które w 2018 lub 2019 r. miały zyski, ale ich w całości nie wypłaciły i raczej nie będą wypłacać w krótkim horyzoncie czasowym. To samo dotyczy spółek z o.o., do których wnoszone były dopłaty do kapitału.

Regulacje mają po raz pierwszy zastosowanie do roku podatkowego rozpoczętego po 31 grudnia 2019 r. (w 2020 r.). Mogą być także stosowane do wniesionych dopłat oraz zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy po dniu 31 grudnia 2018 r.(w 2019 roku) Przy czym w takim przypadku, za rok wniesienia dopłaty lub przekazania zysku przyjmuje się rok podatkowy rozpoczęty po dniu 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 15cb Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w 2020 r. kwoty obliczanej jako iloczyn:

stopy referencyjnej NBP obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy ( 1,5% na dzień 31 grudnia 2019 r.) powiększonej o 1 punkt procentowy oraz

dopłaty wniesionej do spółki zgodnie z przepisami KSH lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy w 2019 i 2020 r.

Ewa Stolarczyk, Abak S.A.