ESPI 3/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na ZWZ Abak S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r.

2018-06-29 17:08

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd Abak S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2018 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

– PROFESCAPITAL Sp. z o.o., 1.500.000 głosów, tj.1.500.000 akcji, co stanowiło 81,30% głosów na tym ZWZ i 55,66% w ogólnej liczbie głosów.

– Ewa Stolarczyk, 195.000 głosów, tj.195.000 akcji, co stanowiło 10,57% głosów na tym ZWZ i 7,24% w ogólnej liczbie głosów.

– Marzena Leonowicz, 150.000 głosów, tj.150.000 akcji, co stanowiło 8,13% głosów na tym ZWZ i 5,57% w ogólnej liczbie głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Paweł Puterko, Prezes Zarządu