ESPI 2/2018 Informacja o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABAK SA wraz z projektem uchwał

2018-06-05 13:03

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Abak S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu 5 czerwca 2018r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego ABAK S.A. żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r. następującego punktu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.

Spółka działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającej na zmianie dotychczasowego punktu 14 porządku obrad _który omyłkowo stanowił powielenie punktu 11_ i dodanie w tym punkcie porządku obrad punktu o następującej treści:

14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2017.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.

15. Wolne głosy i wnioski.

Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obejmujące skorygowaną w związku ze zmianą porządku obrad uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwałę w sprawie pokrycia straty netto za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2017r. z kapitału zapasowego Spółki.

Pełna dokumentacja dotycząca ZWZ Spółki dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.abak.com.pl w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Paweł Puterko, Prezes Zarządu