EBI 9/2019 Uchwała ZWZ ABAK S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

2019-06-26 15:40

Zarząd ABAK S.A. (Spółka) informuje, że 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018 w kwocie 215.580,80 złotych (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 80/100), tj. 0,08 złotych (słownie: osiem groszy) na akcję.

Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na dzień 22 lipca 2019 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2019 roku.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały, liczba akcji ABAK S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 2.694.760 sztuk.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Paweł Puterko – Prezes Zarządu