Do 1 000 zł brak obowiązku wpłaty zaliczek na PIT i CIT

Od 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne osiągające dochody z działalności gospodarczej rozliczane na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie mają obowiązku wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego, jeżeli kwota zaliczki podlegająca wpłacie w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1 000 zł.

Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, a także podatkiem liniowym oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, mają obowiązek odprowadzania w trakcie roku podatkowego miesięcznych, a po spełnieniu odpowiednich warunków, kwartalnych zaliczek na podatek.

Zmiany od 2018 r.

Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej (przedsiębiorcy) oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie mają obowiązku wpłacania zaliczki na podatek dochodowy PIT i CIT , jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza 1 000 zł.

Przy czym, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych norma ta dotyczy także podatników, którzy oprócz dochodów z działalności gospodarczej osiągać będą równocześnie dochody z najmu lub z działów specjalnych produkcji rolnej, dla których to dochodów oblicza się jedną zaliczkę (opodatkowanych zgodnie ze skalą podatkową albo podatkiem liniowym).

Rozwiązanie, zgodnie z którym podatnicy nie mają obowiązku wpłacania zaliczki jeżeli nie przekracza ona 1 000 zł oznacza, że mają oni prawo do jej wpłacenia. Wybór w tym zakresie pozostawia się zatem podatnikowi.

Ewa Stolarczyk